Så fungerar
den svenska sjukvården

Sjukvård

Svensk sjukvård är ett komplex system, utformat för att möta en rad olika behov och tillstånd, allt från rutinmässiga kontroller till akutvård och långsiktig sjukdomsbehandling. Här tar vi en närmare titt på vem som ansvarar för sjukvården, vilken hjälp man kan få, var man ska vända sig för olika tillstånd och reglerna som gäller för vuxna och barn.

Sjukvårdsverksamheten i Sverige kan delas in i två huvudkategorier: öppenvård och slutenvård. Inom öppenvården genomgår patienten undersökningar och behandlingar på en mottagningsplats, vilket kan vara en primärvårdsmottagning eller en specialistmottagning. Slutenvård innebär att patienten erhåller vård på en sjukhusavdelning där de är inlagda. Förutom sjukvårdstjänster som drivs av regionerna och landstingen, är kommunerna ansvariga för vissa vårdtjänster, inklusive hemsjukvård samt vård och behandling på äldreboenden. Det finns också privata aktörer som levererar vårdtjänster. I stort sett finansieras den svenska sjukvården genom offentliga medel, vilket innebär att den är tillgänglig för alla individer som är folkbokförda i Sverige.

Svensk sjukvård

Sjukvården i Sverige administreras på tre nivåer: nationell, regional och lokal. På nationell nivå står Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten för övergripande styrning och riktlinjer. Regioner och landsting ansvarar för huvuddelen av hälso- och sjukvården, inklusive sjukhus och vårdcentraler. På lokal nivå finns kommunerna, som bland annat ansvarar för äldreomsorg och hemsjukvård.

Alla vårdgivare, oavsett om de är offentliga eller privata, är bundna av samma regelverk och krav när det gäller kvaliteten på vård och patientsäkerhet. Utformningen av det svenska sjukvårdssystemet bygger på idén om likvärdighet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården för alla invånare, oberoende av deras geografiska plats eller socioekonomiska bakgrund.

Sjukvårdsåtkomst

För det mesta är din lokala vårdcentral första stoppet när du behöver medicinsk vård. Där kan du besöka allmänläkare för olika typer av sjukdomar och problem som inte kräver omedelbar akutvård, som infektioner, hudproblem och kroniska sjukdomar som diabetes eller högt blodtryck. Dessutom erbjuder vårdcentraler förebyggande vård, som vaccinationer och hälsokontroller.

För akuta tillstånd som olyckor, allvarliga skador eller livshotande sjukdomar ska du däremot söka vård på akutmottagningen vid ett sjukhus. Vid icke-livshotande men brådskande fall kan man vända sig till närakuten.

Remiss till specialist

För mer komplexa eller specifika medicinska tillstånd kan du behöva remiss till en specialistläkare. Det kan till exempel vara en neurolog för neurologiska tillstånd, en kardiolog för hjärtproblem, eller en psykiatriker för mental hälsa. En remiss är vanligtvis något som din husläkare eller annan läkare på vårdcentralen skriver när de anser att ditt tillstånd kräver mer specialiserad vård än vad de kan erbjuda.

Sjukvårdsregler

Alla invånare i Sverige har rätt till hälso- och sjukvård, men reglerna varierar något mellan vuxna och barn under 18 år. Som vuxen betalar du en patientavgift för besök hos allmänläkare, specialistläkare, sjukhusvård och psykiatrisk vård. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till gratis hälso- och sjukvård i hela landet. Det finns också särskilda rättigheter för barn och ungdomar inom sjukvården, till exempel rätten till stöd och information som är anpassad till deras ålder och mognad. Dessutom har barn rätt att medverka i beslut som rör deras egen vård i den utsträckning de är kapabla till det.

Digitala vårdtjänster

Det finns flera vårdgivare som erbjuder digitala sjukvårdsrådgivning online, såsom KRY, Doktor.se och Min Doktor. För att använda dessa tjänster behöver man skapa ett konto och boka en tid för ett digitalt besök. Vid besöket träffar man en läkare eller sjuksköterska som kan bedöma ens besvär och ge råd och behandling. Vanligtvis kostar dessa besök ungefär lika mycket som ett fysiskt besök hos en vårdcentral eller specialistläkare. Dock gäller det att man själv bedömer om ens besvär kan behandlas på distans eller om man behöver en fysisk undersökning.

Vårdguiden 1177

1177 Vårdguiden fungerar som en central hälsorådgivningstjänst i Sverige. Deras webbportal erbjuder en myriad av information och e-tjänster relaterade till hälso- och sjukvårdsområdet. De kan även kontaktas via telefon dygnet runt, vilket ger användarna möjligheten att ställa frågor till sjuksköterskor och få råd och vägledning kring hälso-, sjukdoms- och vårdfrågor.