Nätverk

Läkarprogrammets nätverksträffar för läkare-AKA arrangeras en gång/termin.

Primärvårdskollegium för primärvårdsstrimman på läkarprogrammet träffas 2-3 gånger per termin.

LÄRK – lärande och kommunikation i samverkan är ett nätverk för adjunkter på olika sjuksköterskeprogram, specialistsjuksköterskeprogram och VIL-samordnare. De träffas en gång per termin.

Inbjudan till nätverksträffar skickas ut från respektive lärosäte.

Verksamhet:
APC VIL
Publicerad av:
Calle Samuelsson
Datum:
2018-09-19