KOL

KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en stor folksjukdom som kräver tidig diagnostik och korrekt multidisciplinär behandling. Trots att det inte går att återfå förlorad lungfunktion är sjukdomen behandlingsbar. Målet för vården av patienter med KOL innebär att stoppa sjukdomsförloppet, förbättra patientens livskvalitet och lindra symtom. Patienten ska vara delaktig i behandling och uppföljning. För att uppnå detta krävs ett målmedvetet och strukturerat kvalitetsarbete. Denna vårdutvecklingsplan syftar till att vara ett stöd för personalen i primärvården samt att möjliggöra en kontinuerlig utvärdering av kvalitén på verksamheten. Vårdutvecklingsplanen består av tre delar: Struktur, process och resultat. Planen bygger på Socialstyrelsens riktlinjer för vård av patienter med astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, Nationellt vårdprogram för KOL, GOLD guidelines (Internationella riktlinjer för KOL) och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för KOL 2009.

 

Här kommer du inom kort kunna ladda ner en uppdaterad vårdutvecklingsplan.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-11-15