Läkarstudenter i primärvården – vad innebär en god lärandemiljö för studenter och handledare och hur upplever patienten sin roll i studentens lärande?

Information

Verksamhet:
APC Forskning
Ämne:
Pedagogik
Målgrupp:
Studerande
Projektledare:
Eva Öhman, doktorand, leg sjuksköterska, kurs-administratör CeFAM (Centrum för allmänmedicin)
Projektmedlemmar:
Eva Öhman, doktorand, leg sjuksköterska, administratör CeFAM (Centrum för allmänmedicin)
Forskningsledare:
Helena Salminen, Med dr, Specialist i allmänmedicin, Enhetschef grundutbildningen, CeFAM (Centrum för allmänmedicin)
Handledare:
Helena Salminen, Med dr, Specialist i allmänmedicin, Enhetschef grundutbildningen, CeFAM (Centrum för allmänmedicin)(70 %) Håkan Hult, Professor, Linköpings Universitet, Linköping. Affilerad till LIME, Karolinska Institutet.(10 %) Päivi Kaila, Universitetslektor, Leg sjuksköterska, Distriktssjuksk
Finansiering:
ALF medel
Projektstart:
2012-01-09

Beskrivning

Övergripande syfte är att studera primärvården som miljö för läkarstudenters lärande.


För att kunna erbjuda läkarstudenter en meningsfull VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) i primärvården är det viktigt att utforska hur en optimal lärandemiljö i primärvården är konstruerad ur läkarstudentens perspektiv och vilka ingående komponenter som är viktiga. Vi vill därför ta reda på vilka erfarenheter läkarstudenter har av den kliniska lärandemiljön i primärvården.


Patienten är en central person i det kliniska lärandet, det är viktigt med patienter som är positivt inställda till att medverka i studentundervisning. Vi vill därför ta reda på hur patienten upplever sin roll i läkarstudentens lärande.


Eftersom organisation och struktur skiljer sig mellan sjukhuskliniker och primärvårdsenheter, behövs det ett validerat bedömningsinstrument anpassat till läkarstudenters primärvårdsplaceringar. Vi vill därför ta reda på om bedömningsinstrumentet CLES (Clinical Learning Environment and Supervision) som i dag används för sjuksköterskeutbildningar, kan utvecklas så att det kan användas för bedömning av läkarstudenters lärandemiljö i primärvården.