Projekt


 1. Fysisk aktivitet på recept (FaR®) och dess användning - Ett projekt på Brommaplans vårdcentral

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk Aktivitet på Recept (FaR®) är en metod för att öka den fysiska aktiviteten hos människor med inaktiv livsstil. I Sverige förskrevs under 2010 i genomsnitt 42 FaR® per vårdcentral. Vi vet inte i vilken utsträckning FaR® används vid ...
 2. Fysiskt aktivitet på recept. Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-06-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en behandlingsmetod som primärvården kan använda för att stimulera patienter till fysisk aktivitet och som enligt Socialstyrelsen ska erbjudas som alternativ till läkemedel. Hur mycket FaR används på vård...
 3. Ger 24-timmars blodtrycksmätning bättre bedömning av hypertoni?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hypertoni ökar risken för hjärt-kärlhändelser och diagnosticering och behandling sker oftast inom primärvården. Många studier har visat att dygnsmätning av blodtryck bättre motsvarar patienters verkliga blodtryck och större möjligheter fi...
 4. Ger långdistanslöpning en ökad risk för knäartros?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen
  Knäartros är ett vanligt tillstånd som genererar många kontakter med sjukvården. Knäartros är den absolut vanligaste orsaken till knäprotes. Incidensen av knäprotesoperationer under 2013 var 139 på 100 000 invånare i riket. Över 90 procen...
 5. Görs en årlig uppföljning enligt gällande riktlinjer för demens på Vårdcentralen?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2010 bör alla patienter med en demensdiagnos få en årlig, strukturerad uppföljning av sin sjukdom. Detta sker i primärvården om patienterna inte följs på en annan instans till exempel specialistmottagn...
 6. Granskning av spirometrins användande och dess resultat i form av KOL diagnoser, på Carema vårdcentral Södermalm

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  KOL är en växande folksjukdom där diagnosen ställs med spirometri. Sjukdomen är underdiagnostisterad. Då KOL är en sjukdom som går att behandla är det av största vikt att patienterna upptäcks för att får den vård de behöver....
 7. Gruppbehandling av psykisk ohälsa i primärvården

  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa
  Syfte: Att studera effekten av två gruppbehandlingar med diagnosblandade grupper jämfört med sedvanlig behandling (SB) för patienter med ångest, depression eller stress i primärvården. Metod: Studien var icke-blindad, randomiserad och kontroll...
 8. Gruppbehandling vid sömnproblem i primärvården

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Bakgrund: Sömnbesvär har de senaste decennierna uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem. Obehandlade kan långvariga sömnbesvär leda till psykisk och fysisk ohälsa. De som söker hjälp gör det när dagtidssymtomen börjar bli besväran...
 9. Grupputbildning vid typ 2-diabetes - har en ny utbildningsinsats på Curera Hornstull förbättrat hälsan för patienter med typ 2-diabetes? (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  I Sverige har ca 4 % av befolkningen diabetes och av dessa är 85-90 % typ 2-diabetiker. Detta projekt syftar till att undersöka hur en redan genomförd grupputbildning som komplement till den sedvanliga diabetesvården på Curera Hornstull påverka...
 10. Halsomfång - ett användbart mått för vårdcentralen som markör för hjärtkärlsjukdom? (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Ökat bukomfång är en markör för hjärtkärlsjukdom och kan påverkas av fysisk aktivitet. Huruvida halsomfång är korrelerat till bukomfång och påverkas av fysisk aktivitet är inte känt. Syftet med studien är att undersöka om det finns en...
 11. Hälsosamtal för 75-åringar - ger det någon effekt?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Vårdcentralerna i Stockholms läns landsting är ålagda att erbjuda hälsosamtal för 75-åringar. Vad som karaktäriserar dem som accepterar respektive avböjer hälsosamtal är oklart. Det råder oenighet angående effekten av hälsosamtal för 7...
 12. Handläggning av akut mediaotit på Älvsjö VC 2012 - följer vi STRAMAs riktlinjer?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit, AOM, är en vanlig diagnos inom primärvården som ger upphov till stor antibiotikaförskrivning. Med tanke på ökande resistensutveckling mot antibiotika, samt att man i studier sett att många fall av AOM är självläkande, kom ST...
 13. Handläggning av akut mediaotit- följer vi riktlinjerna på Tumba Vårdcentral?

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit är en av de vanligaste infektionerna hos barn och de flesta handläggs i primärvården. Läkemedelsverket utarbetade år 2000 riktlinjer för hur akut mediaotit skall handläggas. Syftet med undersökningen var att ta reda på följs...
 14. Handläggning av avvikande PSA-värden vid Lina Hage Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Allmänläkare träffar ofta patienter som är oroliga för sin prostata och primärvården spelar en betydelsefull roll för att upptäcka prostatacancer innan den ger symptom. PSA-test anvä...
 15. Handläggning av barn med akut mediaotit på Hälsocentralen Akka - Följer vi riktlinjerna?

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut otitis media (AOM) är den mest förekommande bakteriella infektionen hos barn. Oftast är det lätt att ställa diagnos men ibland kan det vara oklart särskilt hos små barn. Traditionellt har man behandlat AOM hos barn med antibiotika. M...
 16. Handläggning av faryngotonsillit

  Projektstart:
  2013-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut faryngotonsillit är en vanlig besöksorsak inom primärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för handläggning av faryngotonsillit. Dessa riktlinjer är viktiga att följas upp för att minska antibiotikaförskrivning inom pr...
 17. Handläggning av faryngotonsillit Följsamhet till läkemedelsverkets Behandlingsrekommendationer vid Solna centrum Vårdcentral

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut faryngotonsillit är en vanlig besöksorsak inom primärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för handläggning av faryngotonsillit. Dessa riktlinjer är viktiga att följas upp för att minska antibiotikaförskrivning inom pr...
 18. Handläggning av faryngotonsilliter på Norrvikens vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Halsont är en vanlig orsak till besök i primärvården samt ett vanligt skäl tillantibiotikaförskrivning. Därför det är viktigt att följa Stramas (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning) och Läkemedelsverkets riktlinjer för h...
 19. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre urinvägsinfektion föranleder stor del av vårdkontakterna i primärvården. Läkemedelsverket i samarbete med Strategigruppen för Rationell Antibiotika användning och minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) presenterade 2007 nya rekommendatio...
 20. Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder på Täby Centrum Doktorn

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig diagnos i primärvården. År 2007 presenterade STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) nya riktlinjer för handläggning av okomplicerad nedre urinvägsin...