Projekt


 1. En väg till bättre intyg - vilka tester av aktivitetsbegränsning utförda av sjukgymnast eller arbetsterapeut finns tillgängliga för primärvårdsläkare?

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  En granskning som Försäkringskassan gjorde 2011 av 10000 sjukintyg visade att endast 54 % av dessa innehöll tillräcklig information för att kunna ta beslut om sjukpenning. Ny forskning tyder på att ett gemensamt språk för bättre beskrivning ...
 2. Ett års uppföljning av LDL (Low density lpoprotein) hos patienter med nydiagnostiserad Diabetes mellitus typ 2 på SKogås vårdcentral

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) är en metabol sjukdom med multipel etiologi, kännetecknad av kronisk hyperglykemi. Mikro- och makrovaskulära komplikationer kan drabba många organ och ge en förkortad livslängd. Effektiv blodtrycksbehandling, röks...
 3. Faktorer som motiverar läkare att arbeta vidare med global hälsa efter Globalmedicintjänstgöring i Afrika och Indien

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Globalmedicin (GM) är ett program för läkare under specialistutbildning (ST) i Sverige som möjliggör att under en 3-månadersperiod delta i kliniskt arbete vid ett antal sjukhus i ett låginkomstland. Ett av GM syften är att öka intresse blan...
 4. Finns det evidens för att lokal kortisoninjektion är den bästa behandlingsmetoden, avseende smärta och rörlighet, vid adhesiv kapsulit?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Smärta från rörelseapparaten är en mycket vanligt förekommande sökorsak i den svenska primärvården. Axelsmärta som är en av de vanligare inom gruppen estimeras vara den tredje vanligaste besöksorsaken efter nack- och ryggsmärta. Diagnosen...
 5. Finns det evidens för att stretching kan rekommenderas som behandling av tennisarmbåge?

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Tennisarmbåge eller lateral epikondylit är en vanlig åkomma. Orsaken anses vara repetitiva sträck- och vridrörelser där handgreppet används vilket medför degenerativa skador på senan till framförallt m extensor carpi radialis brevis (ECRB)....
 6. Finns det samband mellan vitamin D och risken för utveckling av stressfrakturer? Vad säger litteraturen?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Stressfrakturer är en vanlig överbelastningsskada som kan leda till smärta, minskad prestation, förlust av träningstid och sjukvårdskostnader, samt komplikationer inkluderat komplett fraktur, kronisk smärta och funktionsnedsättning. Olika pre...
 7. Följs behandlingsrekommendationerna för akut mediaotit på Tallhöjdens vårdcentral? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Syftet var att undersöka följsamheten till behandlingsrekommendationerna på Tallhöjdens vårdcentral. Hur stor andel av patienterna behandlades med aktiv exspektans? Fanns skillnader avseende följsamheten beroende på läkarnas utbildningsgrad?...
 8. Följs Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för inhalationssteroider vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom på Riksby vårdcentral?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde största dödsorsaken i världen. Genom tidig diagnos och åtgärder kan försämring och ökad mortalitet undvikas. Studier har visat att följsamheten till behandlingsriktlinjer varierar stort i...
 9. Följs STRAMAS Behandlingsrekommendationer för akut media otit för barn mellan 1 till 12 år på Trångsunds Vårdcentral?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut media otit (AOM) är den vanligaste bakteriella infektion hos barn i Sverige. Den läker oftast spontant utan antibiotika behandling. Det förekommer en ökande antibiotikaresistens i hela världen. Läkemedelsverkets och STRAMAs nya behandlings...
 10. Följsamhet till Läkemedelsverkets behandlingstrappa för behandling av KOL på Brommaplans Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  De flesta av patienterna med diagnos KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) behandlas i primärvården. Riktlinjer för behandling av KOL patienter är sammanställda av Läkemedelsverket i form av behandlingstrappan. Många patienter i stadium 1 och 2...
 11. Följsamhet till riktlinjer för handläggning av akut mediaotit

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök och antibiotikabehandling hos barn. Tidigare fick nästan alla barn med AOM antibiotikabehandling. Antibiotikaresistens har blivit ett globalt hot och mot bakgrund av att sjukdo...
 12. Föräldrars tankar kring primärvårdens roll när de söker vård för sitt barn med akut luftvägsinfektion

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  För att vården ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att patienten söker sig till och tas om hand på rätt nivå i vårdorganisationen. De patienter som kan tas om hand på vårdcentralen ska tas om hand där och inte på akutmottagningen...
 13. Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

  Projektstart:
  2010-10-01
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Levnadsvanor
  Bakgrund: En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mott...
 14. Förekommer odiagnostiserad KOL på Hallunda VC? Screening med minispirometri

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  I Sverige beräknas att cirka åtta procent av befolkningen över 45 års ålder har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL karaktäriseras av kontinuerligt nedsatt luftflöde i luftvägarna och svårighet att andas ut sin funktionella lungvolym....
 15. Föreställningar om och förväntningar på den egna läkemedelsbehandlingen - en kvalitativ intervjustudie av äldre hemsjukvårdspatienters tankar om sin medicinering på Aleris Stureplans Husläkarmottagning

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Andelen äldre i befolkningen stiger och dessa använder i allt högre grad en stor mängd läkemedel dagligen. Resurser har satsats för att medicinskt säkerställa en avancerad läkemedelsbehandling till våra sköraste patienter men studier och k...
 16. Förmaksflimmer - primärvården

  Projektstart:
  2002-01-02
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Retledningssystemet som håller hjärtat i regelbunden rytm fungerar inte som det ska vid förmaksflimmer. Det drabbar drygt en procent av befolkningen och blir vanligare med stigande ålder. Förmaksflimmer ökar såväl risken att drabbas av stroke...
 17. Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel Personalens upplevelse före och efter införande av en strukturerad rutin med behandlingskontrakt på Stuvsta VC.

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Övrigt
  Förskrivning av läkemedel som kan skapa beroende är vanligt inom primärvården. Trots detta saknas en tydlig struktur kring hur förskrivning och uppföljning av dessa läkemedel bör gå till för att minimera risken för en patient att utveckla...
 18. Frågor om sexualitet och sexuell orientering i anamnesupptagningen. En kvalitativ studie av anamnesupptagning avseende HBTQ " är det alltid viktigt att känna till sexuell läggning?"

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) är en grupp som kan vara svåra att nå. Stigmatisering kan skapa förtroendeklyftor. Gruppen kan sakna tilltro till hälso- och sjukvården, varför vården ställs inför uppgiften att vara...
 19. Fysisk aktivitet i behandlingen av irritabel tarm

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritabel tarm (irritable bowel syndrome, IBS) är en funktionell tarmsjukdom med symtom som spänner från förstoppning till diarréer, med buksmärta och onormal tarmtömning. Den drabbar tio till 15% av befolkningen i Europa och kvinnor oftare ä...
 20. Fysisk aktivitet på Recept – faktorer som påverkar följsamhet

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är ett verktyg för personal inom vården som vill motivera patienter till ökad fysisk aktivitet. Hälsovinsterna med att vara fysiskt aktiv innefattar allt från ett ökat psykiskt välbefinnande till sänkta kole...