Projekt


 1. Diabetes typ 2 på Brommaplans vårdcentral I vilken utsträckning nås målvärden för HbA1c, blodtryck och blodfetter enligt Nationella riktlinjer?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom. Genom en avvägd behandling av förhöjt blodsocker och andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom kan diabeteskomplikationer fördröjas eller förhindras. Syftet med studien var att undersöka hur stor del av p...
 2. Diabetes typ 2 på Din Vårdcentral Bagarmossen

  Projektstart:
  2015-11-27
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Socialstyrelsen uppdaterade 2015 Nationella riktlinjer för diabetesvård. Ett viktigt förbättringsområde är att minska andelen patienter med riskfyllt HbA1c (≥70 mmol/mol). För patienter med diabetes typ 2 har Socialstyrelsen satt upp följan...
 3. Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor

  Projektstart:
  2014-12-17
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut cystit eller okomplicerad nedre urinvägsinfektion(UVI) är vanlig besöksorsak i primärvården. Cirka hälften av alla kvinnor får minst en UVI under sitt liv. STRAMA har presenterat riktlinjer för handläggning av okomplicerad UVI hos kvinn...
 4. Diagnostik av kronisk obstruktiv lungsjukdom på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig, vanligt förekommande och underdiagnostiserad sjukdom. Tidig diagnos är viktigt för att hjälpa patienten till rökstopp. Underdiagnostik av KOL är som ett problem på Tranebergs vårdcentral....
 5. Diagnostik och antibiotikabehandling av faryngotonsillit på Brommaplans VC

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
 6. Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Nedre urinvägsinfektion är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. Enligt STRAMA-rekommendationer (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterl...
 7. Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre urinvägsinfektion är en av de vanligaste diagnoserna som ställs i primärvården.   Enligt STRAMA-rekommendationer ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterligare undersökning vid klassiska symtom hos icke-gravida kvinnor...
 8. Diagnostik och handläggning av patienter under 50 års ålder med ”Outredd dyspepsi” vid Tumba VC

  Projektstart:
  2014-01-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Magbesvär är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök i primärvården. Trots att en stor del av de drabbade individerna inte söker vård orsakar dyspepsibesvär tre procent av läkarbesöken på vårdcentraler. I klinisk praxis har det vis...
 9. Diagnostik och handläggning av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom vid Aleris Husläkarmottagning Näsby Park

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen och sjukdomen väntas öka i prevalens. Rökning är den dominerande orsaken. Syftet med studien var att kartlägga diagnostik och handläggning av patienter med ...
 10. Diagnostik och utredning av patienter med depressiva symtom på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Depression är en folksjukdom. Flera studier visar att patienter med psykisk ohälsa är långt fler än vad som framkommer vid diagnossättning av registrerade besök. Vårdcentralen skall vara första instans för såväl identifiering som behandli...
 11. Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Okomplicerad nedre urinvägsinfektion (nedre UVI) hos kvinnor är en vanlig sökorsak i primärvården.  Enligt Läkemedelsverkets och STRAMAs behandlings-rekommendationer krävs vid nydebuterade typiska symtom, (≥2 av sveda, täta trängninga...
 12. Diagnostisk nytta av mätning av F-Hb vid misstanke på organisk tjocktarmssjukdom

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Mätning av hemoglobin i feces görs ofta rutinmässigt på primärvårdspatienter med symptom som kan misstänkas bero på organisk tjocktarmsjukdom. Ibland används metoden som en vattendelare mellan exspektans och endoskopisk utredning. Det anses ...
 13. Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad
  Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man vilket kan...
 14. Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

  Projektstart:
  2006-01-01
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad, Vårdvetenskap
  Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man ...
 15. Distriktssköterskors prevention och behandling av undernäring bland äldre i basal hemsjukvård

  Projektstart:
  2017-03-23
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Äldres hälsa
  Ät och näringsproblem är vanligt bland äldre sjuka individer som vårdas i hemmet. Det saknas dock ofta rutiner för både nutritionsbedömning och behandling i primärvården. 2007-2008 genomfördes en studie med distriktssköterskor i hemsjukv...
 16. Dokumentation av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av barn med astma mellan 13-18 år på Boo vårdcentral i Nacka.

  Projektstart:
  2014-09-03
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en av våra vanligaste förekommande sjukdomar. Prevalensen av barnastma i Sverige är 7 till 8 % i skolålder. 25 % av dessa barn med astma har medelsvår astma och 10 % har svår astma (2). I Sverige behandlas barn med astma både i prim...
 17. Dokumentation av rökvanor hos unga patienter med luftvägsdiagnos på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  I allmänläkarens arbete ingår prevention mot rökning. Läkaren skall fråga patienter om deras rökvanor, dokumentera dem och vid behov erbjuda hjälp till rökstopp. Denna studie undersöker huruvida läkare och astmasköterskor på Tranebergs v...
 18. Effekter av en hälsokurs hos patienter med nedsatt glukostolerans eller typ-2 diabetes efter hjärtinfarkt.

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Två tredjedelar av patienter med genomgången hjärtinfarkt har en störd glukosmetabolism. Att tidigt upptäcka störd glukosmetabolism och påbörja livsstilsintervention kan förhindra progress till typ-2 diabetes och ytterligare riskfaktorer fö...
 19. Elevhälsa - Professionellt lärande och samarbete inom skolans elevhälsa

  Projektstart:
  2007-01-01
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Pedagogik, Vårdvetenskap
  Bakgrund:  Elevhälsa är en ny hälsofrämjande verksamhet som integrerar skolhälsovård, elevvård och specialpedagogik för att bättre främja elevers fysiska, psykiska hälsa och lärande. I elevhälsan ingår läkare, sköterskor, kuratorer, ...
 20. En kartläggning av Tullinge Vårdcentrals dokumentation av patienter med astma utifrån de fyra utvalda kvalitetsindikatorerna

  Projektstart:
  2014-01-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med fördubblad prevalens under de senaste decennierna. Majoriteten av astmapatienter hanteras inom primärvården. Det finns evidens för b...