Projekt


 1. Minskar probiotika uppkomsten av atopisk dermatit?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
 2. Mitt barn har feber! Föreställningar och erfarenheter hos nyanlända småbarnsföräldrar på Tveta Hälsocentral

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Feber hos förskolebarn är en vanlig orsak till besök hos läkaren. Det finns ofta en orealistisk rädsla för feber bland föräldrar. Detta gäller världen över. Vissa kulturella skillnader tycks föreligga. Patienterna på Tveta Hälsocentral ...
 3. Når diabetespatienter önskade nivåer för LDL-kolestorol vid Gärdets vårdcentral?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Statinernas skyddande effekt för riskpatienter inklusive diabetiker är väldokumenterad för såväl hjärtinfarkt (1) som för stroke (2). Man har i upprepade studier sett att sänkning av LDL-nivå hos riskpatienter leder till minskning av hjärt...
 4. Når patienter med diagnoskombinationen diabetes mellitus typ2 och hypertoni målblodtryck? - journalstudie Luna vårdcentral

  Projektstart:
  2015-04-02
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Hypertoni förekommer hos 27% av den vuxna befolkningen i Sverige och är lika vanligt hos män som kvinnor. Hypertoni förekommer hos minst hälften av patienterna med Diabetes Mellitus typ 2. Det är viktigt att behandla hypertoni, framförallt hos...
 5. Når vi SFAMs kvalitetsnivåer för diagnos och behandling av tonsillit på Axelsberg VC?

  Projektstart:
  2015-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Halsont är en vanlig orsak till att man söker primärvården och träffar en läkare.Olika luftvägsvirus är vanligaste sjukdomsagens hos patienter som söker för halsont men en betydande del har även bakteriella orsaker.  2012 sammanställ...
 6. Nedre luftvägsinfektioner, diagnostik och behandling vid vårdcentralen Stadshusdoktorn Lidingö år 2007 och 2010

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Respiration, Vesta
  Överförskrivning av antibiotika leder till ökad resistensutveckling. Akut bronkit och pneumoni är vanliga orsaker till sjukvårdsbesök. Akut bronkit läker lika bra utan antibiotika medan antibiotikabehandlig, i första hand penicillin V, är n...
 7. Nivåer på 25-OH-D-vitamin hos vuxna som söker på en vårdcentral med hög andel patienter med utländsk bakgrund

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Numera utgörs 19,6 % av Sveriges befolkning av personer med utländsk bakgrund. Risk för brist på D-vitamin kan vara högre hos personer med utländsk bakgrund.  Under de senaste åren har betydelsen av D-vitamin för många fysiologiska funk...
 8. NOAK-studien: Optimering av den antiinflammatoriska astmabehandlingen med hjälp av utandat NO för förbättrad Astmarelaterad livskvalitet i primärvården (NOAK)

  Projektstart:
  2006-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Bakgrund: Vid allergisk astma utvecklas en eosinofil inflammation i luftrören. Grunden i astmabehandlingen är kortison som kan dämpa och ta bort inflammationen. Enligt nuvarande riktlinjer så ska den antiinflammatoriska behandlingen styras utifr...
 9. Nöjd patient? Patientfokus i primärvården- framgångsfaktorer, utmaningar och ledarskap

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
 10. Noteras sexualvanor i journalen vid cystit? - En retrospektiv journalgenomgång vid Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Vid infektioner i urinvägarna hos unga i primärvården måste både icke-sexuellt överförda infektioner och sexuellt överförda infektioner (STI) övervägas. Den vanligaste diagnosen vid infektion i urinvägarna är akut cystit. Vanliga symtom ...
 11. Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

  Projektstart:
  2011-10-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Nutrition, Vårdvetenskap
  Ett fortbildningsprojekt för att öka kunskap hos distriktssköterskor och distriktsläkare om nutritionsrelaterade problem och adekvata vårdåtgärder för patienter i tidigt respektive sent palliativt skede som vårdas i basal hemsjukvård för a...
 12. Ökar D-vitaminbrist risk för depression?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  D-vitaminbrist förknippas med depression. Många studier pågår för kartläggning av samband mellan D-vitaminbrist och olika sjukdomar. Normalt spelar vitamin D en stor roll i kroppens kalcium- och fosforhomeostas, skelettets utveckling och benmin...
 13. Ökar LCHF risken för hjärtkärlsjukdom? En litteraturstudie om effekten av lågkolhydratkost med högt intag av mättat fett på inflammationsmarkörer.

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Intresset för viktminskningsdieter underbyggs av medias rapportering av metoder som lovar snabba resultat. Primärvårdens evidensbaserade kostrådgivning åsidosätts för dieter med växlande fettinnehåll. Andelen fett i kosten är den enskilda f...
 14. Omeprazol till vem och varför? En journalstudie på Forums Vårdcentral.

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Förskrivning av omeprazol har ökat markant under de senaste åren och är idag den tredje vanligast förskrivna medicinen inom primärvården. Studier har visat att långvarig användning av omeprazol kan öka risken för frakturer, pneumonier och ...
 15. Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom på Lisebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk lungsjukdom. Allt fler drabbas och kvinnornas andel ökar. Tobaksrökning är den viktigaste orsaken och rökstopp är den viktigaste enskilda åtgärden för att förebygga KOL. Syftet med ...
 16. Omorganisation gav förbättrad hemsjukvård

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Tidigare studier har visat att hemsjukvårdspatienter träffar husläkare mindre ofta än andra patienter och att det finns brister kring läkemedelsanvändning hos äldre. Få hembesök och få läkemedelsgenomgångar i hemsjukvården på Huddinge V...
 17. Orsaker till att medicinering med warfarin avstås till patienter med förmaksflimmer

  Projektstart:
  2013-06-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste formen av rytmrubbning i hjärtat. FF ökar risken för ischemisk stroke med mellan tre och fem procent. För att förhindra stroke vid FF används framförallt warfarin, som minskar blodets koagulationsförmå...
 18. Osteoporos - prevalens och behandling på Dalens vårdcentral

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Enligt Socialstyrelsen är osteoporos underdiagnostiserat och underbehandlat. Diagnos sker med hjälp av FRAX och DXA. Rekommenderad behandling vid hög frakturrisk är benspecifika läkemedel. Primärvården har ett stort ansvar och lämpar sig bäs...
 19. Ostoporos - en skör fråga, behandling och uppföljning av patienter med osteporos på Boo Vårdcentral

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Osteoporos är en riskfaktor för fraktur och enligt Socialstyrelsen underdiagnostiserad. Rekommenderad behandlingen vid hög frakturrisk är benspecifika läkemedel. Primärvården har ett stort ansvar för att diagnosticera, behandla och följa upp...
 20. På vilka indikationer tas D-vitaminprov på Sätra Vårdcentral, och vad visar proven?

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Intresset för D-vitamin har ökat internationellt och i Sverige de senaste åren. Många studier har gjorts för att kartlägga sambandet mellan D-vitaminbrist och olika sjukdomar. D-vitaminprovtagning är vanligt förekommande i primärvården men ...