Projekt


 1. Nivåer på 25-OH-D-vitamin hos vuxna som söker på en vårdcentral med hög andel patienter med utländsk bakgrund

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Numera utgörs 19,6 % av Sveriges befolkning av personer med utländsk bakgrund. Risk för brist på D-vitamin kan vara högre hos personer med utländsk bakgrund.  Under de senaste åren har betydelsen av D-vitamin för många fysiologiska funk...
 2. NOAK-studien: Optimering av den antiinflammatoriska astmabehandlingen med hjälp av utandat NO för förbättrad Astmarelaterad livskvalitet i primärvården (NOAK)

  Projektstart:
  2006-01-01
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Bakgrund: Vid allergisk astma utvecklas en eosinofil inflammation i luftrören. Grunden i astmabehandlingen är kortison som kan dämpa och ta bort inflammationen. Enligt nuvarande riktlinjer så ska den antiinflammatoriska behandlingen styras utifr...
 3. Nöjd patient? Patientfokus i primärvården- framgångsfaktorer, utmaningar och ledarskap

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
 4. Noteras sexualvanor i journalen vid cystit? - En retrospektiv journalgenomgång vid Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Vid infektioner i urinvägarna hos unga i primärvården måste både icke-sexuellt överförda infektioner och sexuellt överförda infektioner (STI) övervägas. Den vanligaste diagnosen vid infektion i urinvägarna är akut cystit. Vanliga symtom ...
 5. Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

  Projektstart:
  2011-10-01
  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Nutrition, Vårdvetenskap
  Ett fortbildningsprojekt för att öka kunskap hos distriktssköterskor och distriktsläkare om nutritionsrelaterade problem och adekvata vårdåtgärder för patienter i tidigt respektive sent palliativt skede som vårdas i basal hemsjukvård för a...
 6. Ökar D-vitaminbrist risk för depression?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Övrigt
  D-vitaminbrist förknippas med depression. Många studier pågår för kartläggning av samband mellan D-vitaminbrist och olika sjukdomar. Normalt spelar vitamin D en stor roll i kroppens kalcium- och fosforhomeostas, skelettets utveckling och benmin...
 7. Ökar LCHF risken för hjärtkärlsjukdom? En litteraturstudie om effekten av lågkolhydratkost med högt intag av mättat fett på inflammationsmarkörer.

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Intresset för viktminskningsdieter underbyggs av medias rapportering av metoder som lovar snabba resultat. Primärvårdens evidensbaserade kostrådgivning åsidosätts för dieter med växlande fettinnehåll. Andelen fett i kosten är den enskilda f...
 8. Omeprazol till vem och varför? En journalstudie på Forums Vårdcentral.

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Förskrivning av omeprazol har ökat markant under de senaste åren och är idag den tredje vanligast förskrivna medicinen inom primärvården. Studier har visat att långvarig användning av omeprazol kan öka risken för frakturer, pneumonier och ...
 9. Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom på Lisebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk lungsjukdom. Allt fler drabbas och kvinnornas andel ökar. Tobaksrökning är den viktigaste orsaken och rökstopp är den viktigaste enskilda åtgärden för att förebygga KOL. Syftet med ...
 10. Omorganisation gav förbättrad hemsjukvård

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Tidigare studier har visat att hemsjukvårdspatienter träffar husläkare mindre ofta än andra patienter och att det finns brister kring läkemedelsanvändning hos äldre. Få hembesök och få läkemedelsgenomgångar i hemsjukvården på Huddinge V...
 11. Orsaker till att medicinering med warfarin avstås till patienter med förmaksflimmer

  Projektstart:
  2013-06-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste formen av rytmrubbning i hjärtat. FF ökar risken för ischemisk stroke med mellan tre och fem procent. För att förhindra stroke vid FF används framförallt warfarin, som minskar blodets koagulationsförmå...
 12. Ostoporos - en skör fråga, behandling och uppföljning av patienter med osteporos på Boo Vårdcentral

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Osteoporos är en riskfaktor för fraktur och enligt Socialstyrelsen underdiagnostiserad. Rekommenderad behandlingen vid hög frakturrisk är benspecifika läkemedel. Primärvården har ett stort ansvar för att diagnosticera, behandla och följa upp...
 13. På vilka indikationer tas D-vitaminprov på Sätra Vårdcentral, och vad visar proven?

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Intresset för D-vitamin har ökat internationellt och i Sverige de senaste åren. Många studier har gjorts för att kartlägga sambandet mellan D-vitaminbrist och olika sjukdomar. D-vitaminprovtagning är vanligt förekommande i primärvården men ...
 14. Patientcentrerad konsultation – tillämpning bland termin 8-studenter på Karolinska institutet

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation, Vesta
  En patientcentrerad konsultation leder till nöjdare patienter och bättre compliance. På Karolinska institutet tränas läkarstudenterna tidigt i patientcentrerad konsultation genom bland annat videoinspelade patientsamtal med återkoppling efterå...
 15. Patienter med depression på Husläkarmottagningen Johannes. Följer vi behandlingsriktlinjerna och frågar vi om alkoholvanor?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  : Depression är en folksjukdom som drabbar nästan hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen i Sverige någon gång i livet. För primärvården finns riktlinjer för behandling på www.viss.nu (VISS). Det råder även en betydande samsjukl...
 16. Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck?

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes är en folksjukdom som drabbar många. En stor del av diabetsbehandlingen syftar till att minska effekten av övriga så kallade riskfaktorer, som högt blodtryck eller höga blodfetter. Därför är behandling av högt blodtryck en viktig d...
 17. Patienter med diabetes typ 2 på Täby vårdcentral: uppnår de målblodtrycket?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Människor med diabetes har större risk att utveckla hjärt-ochkärlsjukdomar än människor utan diabetes och risken för hjärt-och kärlsjukdomar är ännu större hos diabetes typ 2 patienter om de också har hypertoni....
 18. Patienter med diabetes typ2: - en kvalitativ studie om patienters upplevelser av enkel rådgivning om hälsosamma levnadsvanor

  Projektstart:
  2013-01-26
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes mellitus typ 2 (DM2) är en av våra stora folksjukdomar och prevalensen ökar. Samhället står för stora vårdkostnader för behandling av komplikationer vid DM2. Livsstilsbehandling anses vara en viktig del i DM2 patientens egenvård.Syf...
 19. Patienter med hjärtsvikt på Djursholms Husläkarmottagning - hur ser omhändertagandet ut i förhållande till nationella riktlinjer?

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärtsvikt är en vanlig diagnos, där mortaliteten är hög. Ett gott omhändertagande förbättrar patientens hälsa. Det finns indikationer att omhändertagandet skiljer sig åt i Sverige. Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har utarbetat...
 20. Patienter med högt HbA1c En kartläggning av patienter med diabetes mellitus typ 2 med HbA1c-värde ≥ 65 mmol/mol på Fruängens VC

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes typ 2 är en kronisk, progressiv folksjukdom som definieras med en hög sockerhalt i blodet pga försämrad insulinsekretion och nedsatt insulineffekt. En bra blodsockerkontroll minskar risker för mikro- och makrovaskulära komplikationer a...