Projekt


 1. Global Medicin - erfarenheter som utvecklar

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Erfarenheter och lärdomar under tjänstgöringen i Asien och Afrika som utvecklar läkaren och påverkar arbetet i Sverige på olika sätt....
 2. Görs en årlig uppföljning enligt gällande riktlinjer för demens på Vårdcentralen?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2010 bör alla patienter med en demensdiagnos få en årlig, strukturerad uppföljning av sin sjukdom. Detta sker i primärvården om patienterna inte följs på en annan instans till exempel specialistmottagn...
 3. Granskning av spirometrins användande och dess resultat i form av KOL diagnoser, på Carema vårdcentral Södermalm

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  KOL är en växande folksjukdom där diagnosen ställs med spirometri. Sjukdomen är underdiagnostisterad. Då KOL är en sjukdom som går att behandla är det av största vikt att patienterna upptäcks för att får den vård de behöver....
 4. Gruppbehandling vid sömnproblem i primärvården

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Bakgrund: Sömnbesvär har de senaste decennierna uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem. Obehandlade kan långvariga sömnbesvär leda till psykisk och fysisk ohälsa. De som söker hjälp gör det när dagtidssymtomen börjar bli besväran...
 5. Grupputbildning vid typ 2-diabetes - har en ny utbildningsinsats på Curera Hornstull förbättrat hälsan för patienter med typ 2-diabetes? (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  I Sverige har ca 4 % av befolkningen diabetes och av dessa är 85-90 % typ 2-diabetiker. Detta projekt syftar till att undersöka hur en redan genomförd grupputbildning som komplement till den sedvanliga diabetesvården på Curera Hornstull påverka...
 6. Gynnsamt samarbete? Några öppenvårdsgynekologers syn på samarbetet med primärvården i Stockholmsregionen

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete
  Öppenvårdsgynekologin och primärvården samarbetar ofta, men det finns få studier som undersöker detta. Det är viktigt att samarbetet bedrivs effektivt med tanke på resursbrist, både vad det gäller tid och ekonomi. Studien ska belysa hur nå...
 7. Hälsan spelar roll

  Projektstart:
  2018-06-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Nutrition, Obesitas
  BakgrundFolkhälsosjukdomar som fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumstörning jämfört med befolkningen i övrigt. "Hälsan...
 8. Halsomfång - ett användbart mått för vårdcentralen som markör för hjärtkärlsjukdom? (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Ökat bukomfång är en markör för hjärtkärlsjukdom och kan påverkas av fysisk aktivitet. Huruvida halsomfång är korrelerat till bukomfång och påverkas av fysisk aktivitet är inte känt. Syftet med studien är att undersöka om det finns en...
 9. Hälsosamtal för 75-åringar - ger det någon effekt?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Vårdcentralerna i Stockholms läns landsting är ålagda att erbjuda hälsosamtal för 75-åringar. Vad som karaktäriserar dem som accepterar respektive avböjer hälsosamtal är oklart. Det råder oenighet angående effekten av hälsosamtal för 7...
 10. Handläggning av akut bronkit vid Runby Vårdcentral. Har antibiotikaförskrivningen förändrats efter det att Läkemedelsverkets riktlinjer introducerades?

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  I primärvården söker många patienter med förkylningssymtom. Luftvägsinfektioner orsakas oftast av virus och i vissa fall bakterier. Under senare år har antibiotikaresistens blivit ett växande problem samtidigt som förskrivningen har ökat. S...
 11. Handläggning av akut media otit på Spånga VC 2015 - följer vi behandlingsrekommendationer?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut mediaotit (AOM) är den vanligaste bakteriella infektionen hos barn. En ökande resistensutveckling av antibiotika är ett stort problem i vården. Flera olika studier har visat spontanläkning av AOM. I de aktuella riktlinjerna rekommenderas ak...
 12. Handläggning av akut mediaotit på Älvsjö VC 2012 - följer vi STRAMAs riktlinjer?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit, AOM, är en vanlig diagnos inom primärvården som ger upphov till stor antibiotikaförskrivning. Med tanke på ökande resistensutveckling mot antibiotika, samt att man i studier sett att många fall av AOM är självläkande, kom ST...
 13. Handläggning av akut mediaotit- följer vi riktlinjerna på Tumba Vårdcentral?

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit är en av de vanligaste infektionerna hos barn och de flesta handläggs i primärvården. Läkemedelsverket utarbetade år 2000 riktlinjer för hur akut mediaotit skall handläggas. Syftet med undersökningen var att ta reda på följs...
 14. Handläggning av avvikande PSA-värden vid Lina Hage Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Allmänläkare träffar ofta patienter som är oroliga för sin prostata och primärvården spelar en betydelsefull roll för att upptäcka prostatacancer innan den ger symptom. PSA-test anvä...
 15. Handläggning av barn med akut mediaotit på Hälsocentralen Akka - Följer vi riktlinjerna?

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut otitis media (AOM) är den mest förekommande bakteriella infektionen hos barn. Oftast är det lätt att ställa diagnos men ibland kan det vara oklart särskilt hos små barn. Traditionellt har man behandlat AOM hos barn med antibiotika. M...
 16. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Det har funnits en lång tradition av att behandla AOM med antibiotika. I de aktuella riktlinjerna rekommenderas att avstå från antibiotika behandling hos i övrigt friska barn som är äldre än två år och som är utan allmänpåverkan och utan ...
 17. Handläggning av faryngotonsillit

  Projektstart:
  2013-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut faryngotonsillit är en vanlig besöksorsak inom primärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för handläggning av faryngotonsillit. Dessa riktlinjer är viktiga att följas upp för att minska antibiotikaförskrivning inom pr...
 18. Handläggning av faryngotonsillit Följsamhet till läkemedelsverkets Behandlingsrekommendationer vid Solna centrum Vårdcentral

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut faryngotonsillit är en vanlig besöksorsak inom primärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för handläggning av faryngotonsillit. Dessa riktlinjer är viktiga att följas upp för att minska antibiotikaförskrivning inom pr...
 19. Handläggning av faryngotonsilliter på Norrvikens vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Halsont är en vanlig orsak till besök i primärvården samt ett vanligt skäl tillantibiotikaförskrivning. Därför det är viktigt att följa Stramas (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning) och Läkemedelsverkets riktlinjer för h...
 20. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre urinvägsinfektion föranleder stor del av vårdkontakterna i primärvården. Läkemedelsverket i samarbete med Strategigruppen för Rationell Antibiotika användning och minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) presenterade 2007 nya rekommendatio...