Projekt


 1. Korta KBT-interventioner i primärvården vid lätt till måttlig depression – är de effektiva?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat de senaste decennierna. Patienter med lätt till måttlig depression tas ofta om hand i primärvården och behandlas med antidepressiv medicin och/eller kortare psykoterapi (i regel KBT). Tidigare forskning h...
 2. Kostrådgivning vid diabetes mellitus typ 2. Förbättrar medelhavskost HbA1c?

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Diabetes mellitus (DM) typ 2 är en av de vanligaste sjukdomarna som omhändertas i primärvården. Nationella Diabetesregistrets årsrapport för 2014 visar att det finns 368 577 personer med diabetes registrerade. Av dessa omhändertas 51 814 perso...
 3. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och osteoporos, en underskattad samsjuklighet?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökar kraftigt risken för osteoporos - en stark riskfaktor för fraktur och enligt Socialstyrelsen gravt underdiagnostiserad. Skattning av frakturrisken med FRAX (Fracture Risk Assessment tool) rekommenderas fö...
 4. Kvaliteten av astmavård för vuxna patienter vid Familjeläkargruppen Odenplan

  Projektstart:
  2014-12-17
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en kronisk sjukdom med en förekomst hos 6-10% bland den vuxna befolkningen. Underdiagnostisering, bristfällig behandling och uppföljning är vanligt.  Kvalitetsindikatorer för astmavård specificerades av Svensk Förening för Allm...
 5. Lägger vi vikten vid vikten? Omhändertagande av patienter med fetma på Liljeholmens vårdcentral

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Idag lider nästan hälften av alla svenskar av övervikt eller fetma och andelen med fetma i Sverige har mellan åren 2004 och 2013 stigit från 11 till 14%. Därför finns det ett stort behov av förebyggande åtgärder. På Liljeholmens vårdcentr...
 6. Läkarens syn på rökning i samhället - Kunskap och attityd till rökning

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Vårdpersonalens kunskap och attityd kring rökning är mycket viktiga faktorer för att kunna påverka patienternas motivation att sluta röka. Syftet med studien var att studera kunskap och attityd till rökning hos allmänläkarna på Ringens vår...
 7. Läkarstudenter i primärvården – vad innebär en god lärandemiljö för studenter och handledare och hur upplever patienten sin roll i studentens lärande?

  Projektstart:
  2012-01-09
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik
  Övergripande syfte är att studera primärvården som miljö för läkarstudenters lärande. För att kunna erbjuda läkarstudenter en meningsfull VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) i primärvården är det viktigt att utforska hur en optimal lä...
 8. Läkemedelsbehandling av förmaksflimmer vid Boo vårdcentral före och efter introduktion av nya orala antikoagulantia (NOAK)

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  I Sverige beräknas 2,9 % av den vuxna befolkningen ha förmaksflimmer. Efter introduktionen av NOAK har antalet patienter som fått diagnosen FF och andelen som behandlas med antikoagulantia ökat.Syftet var att undersöka om andelen patienter med f...
 9. Ländrygg/bäckensmärta under och efter graviditet. Aspekter på katastroftankar, rädsla-undvikande tankar, fysisk förmåga och hälsorelaterad livskvalitet

  Projektstart:
  2005-01-05
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Smärta, Vårdvetenskap
  Bakgrund: Varannan kvinna får ländrygg/bäckensmärta någon gång under graviditeten och många har kvarstående problem efter förlossningen. Framför allt har ländrygg/ bäckensmärta studerats ur ett biomedicinskt perspektiv men för att fullt...
 10. Ländryggsrelaterade besvär på Gustavsbergs Vårdcentral under 2013. Hur sjukskriver vi och följs riktlinjerna?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  I Sverige är rygg- och nackbesvär några av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning [3]. Vi vet inte hur sjukskrivningar för ländryggsrelaterade besvär på Gustavsbergs Vårdcentral (GVC) fördelar sig avseende längd och grad och inte heller...
 11. Lärarskap och ledarskap i föräldrautbildningsgrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap

  Projektstart:
  2013-01-07
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik, Övrigt
  Bakgrund: Föräldrautbildningsgrupper finns för blivande föräldrar via mödravårdscentralen (MVC) och för nyblivna föräldrar via barnavårdscentralen (BVC) och leds av sjuksköterskor (barnmorskor och BVC-sjuksköterskor). Det finns ca 15000 ...
 12. Leder förhöjt fasteblodsocker till diabetes? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning, Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Syftet med denna studie är att undersöka hur många som uppmätt förhöjt blodsocker på Älvsjö Vårdcentral 2006 utan att ha fått diagnosen diabetes och i hur stor utsträckning de har utvecklat diabetes. Syftet är också att undersöka hur p...
 13. Livskvalitet enligt EQ-5D hos patienter med gonartros - en jämförelse mellan manliga och kvinnliga patienter

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Gonartros är vanligare hos äldre och efter 50 årsåldern är den vanligare hos kvinnor än hos män samt hos överviktiga personer. Syftet med studien var att undersöka hur patienter på Luna vårdcentral med diagnosen gonartros upplever sin livs...
 14. LongGerd studien – en populationsbaserad gastroskopistudie

  Projektstart:
  2012-01-09
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar
  Bakgrund: Gastroesofageal reflux (halsbränna och sura uppstötningar) är vanligt och ofta men inte alltid kroniskt. Det kan i sällsynta fall ge cellförändringar i nedre delen av matstrupen, sk Barrett´s esofagus, vilket i sin tur ökar risken f...
 15. Målbaserad ersättning kan stjäla tid och lust

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Målbaserad ersättning i primärvården innebär att vårdcentraler får bonus, alternativt vite, om ett visst kvalitetsmått uppnås eller inte uppnås. Studier av tidigare liknande ersättningsmodeller har visat en prestationsökning under pågåe...
 16. Minskar probiotika uppkomsten av atopisk dermatit?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
 17. Mitt barn har feber! Föreställningar och erfarenheter hos nyanlända småbarnsföräldrar på Tveta Hälsocentral

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Feber hos förskolebarn är en vanlig orsak till besök hos läkaren. Det finns ofta en orealistisk rädsla för feber bland föräldrar. Detta gäller världen över. Vissa kulturella skillnader tycks föreligga. Patienterna på Tveta Hälsocentral ...
 18. Når patienter med diagnoskombinationen diabetes mellitus typ2 och hypertoni målblodtryck? - journalstudie Luna vårdcentral

  Projektstart:
  2015-04-02
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Hypertoni förekommer hos 27% av den vuxna befolkningen i Sverige och är lika vanligt hos män som kvinnor. Hypertoni förekommer hos minst hälften av patienterna med Diabetes Mellitus typ 2. Det är viktigt att behandla hypertoni, framförallt hos...
 19. Når vi SFAMs kvalitetsnivåer för diagnos och behandling av tonsillit på Axelsberg VC?

  Projektstart:
  2015-11-27
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Halsont är en vanlig orsak till att man söker primärvården och träffar en läkare.Olika luftvägsvirus är vanligaste sjukdomsagens hos patienter som söker för halsont men en betydande del har även bakteriella orsaker.  2012 sammanställ...
 20. Nedre luftvägsinfektioner, diagnostik och behandling vid vårdcentralen Stadshusdoktorn Lidingö år 2007 och 2010

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Respiration, Vesta
  Överförskrivning av antibiotika leder till ökad resistensutveckling. Akut bronkit och pneumoni är vanliga orsaker till sjukvårdsbesök. Akut bronkit läker lika bra utan antibiotika medan antibiotikabehandlig, i första hand penicillin V, är n...