Projekt


 1. Impetigo på Salems Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Impetigo är den vanligaste hudinfektionen hos barn och en av de vanligaste hud och mjukdelsinfektioner som antibiotikabehandlas i primärvården. Strama har därför utfärdat behandlingsrekommendationer vid impetigo. Förekomsten av impetigo o...
 2. Interventioner som förhindrar insjuknandet i Diabetes Mellitus typ 2 hos individer med prediabetes – en systematisk litteraturanalys

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  DM2 är en allvarlig sjukdom där den förväntade överlevnaden är förkortad. På senare år har det framkommit studier gjorda på individer med prediabetes, både livsstilsstudier och farmakologiska studier, som tydligt visar att det är möjligt...
 3. Irritable bowel syndrome - Följer vi riktlinjerna när vi sätter diagnosen?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritable bowel syndrome (IBS) är en funktionell magtarmsjukdom med en prevalens i den vuxna befolkningen på 5-20 %. Det krävs en kombination av avföringsrubbning och buksmärta/bukobehag som inte är tillfällig för att IBS ska övervägas. Sym...
 4. Irritable bowel syndrome - hur utreder vi?

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en sjukdom som drabbar ca 5-15 % av befolkningen. Patienter med IBS har en störd tarmfunktion med symtom som oregelbunden avföring, gasbildning och buksmärta. Etiologin är till stora delar okänd men sannolikt h...
 5. Jag är så trött! jag vill ta alla prover som finns! Utredning av trötthet vid Kvartersakuten Surbrunn

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Trötthet är ett vanligt symptom bland patienter i primärvården. De patienter som enbart söker för ospecifik trötthet utan uppenbara symptom erhåller ofta diagnosen R539, Trötthet och sjukdomskänsla.  Syftet med studien är att undersö...
 6. Kalixandastudien – en populationsbaserad gastroskopistudie

  Projektstart:
  2000-01-01
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar
  Bakgrund: När Kalixanda-studien startade var den världsunik. Det fanns inte någon populationsbaserad studie på gastrointestinala symtom med samtidig gastroskopi med biopsier. Kunskap om vad som är att betrakta som normalt och om ”dold” sjukl...
 7. Kan artrosskola enligt Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA) leda till minskad smärta?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  I grundbehandling av artros ingår patientinformation, patientutbildning och fysisk träning. Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA) är ett nationellt behandlingsupplägg innehållande artrosskola och ett kvalitetsregister, BOA-regis...
 8. Kan behandling av övervikt och fetma hos barn skötas av primärvården?

  Projektstart:
  2016-12-16
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Övrigt
  Övervikt och fetma är ett växande problem världen över (1). Resulterande följdsjukdomar är kostsamma för samhället och orsakar lidande hos individen. Även hos barn har tillståndet setts öka. Det finns ett växande behov av en behandlingsm...
 9. Kan min patient ha tjocktarmscancer?

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Cancer är en av nutidens stora folksjukdomar. De flesta patienterna med symptom som skulle kunna bero på cancer, söker sig i första hand till primärvården. Bättre bedömningsverktyg behövs i primärvården för att främja tidig upptäckt.Syf...
 10. Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor (UVI, diagnos N.30) är den vanligaste diagnosen som föranleder vårdkontakt och som ställs i primärvården. I samband med läkarbesök förskrivs antibiotika i 80-90% för behandling av dessa s...
 11. Kartläggning av förskrivningen av protonpumpshämmare vid Salems VC 2010

  Projektstart:
  2016-12-16
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Övrigt
  Patienter med dyspepsi och reflux sjukdom utreds och handläggs framförallt inom primärvården. Läkemedelskostnaden för dessa patientgrupper är hög och förväntas att öka eftersom många äldre står på dessa läkemedel och levnadsåldern st...
 12. Kartläggning av HbA1c, albuminuri och hypertoni hos Typ 2-diabetes patienter på Aleris vårdcentral Järva

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes Mellitus Typ 2 blir allt vanligare i Sverige. 391 654 personer har registrerats i Nationella Diabetes registret under 2015. Socialstyrelsen har fastställt flera indikatorer inom diabetesvården 2016 bland annat HbA1c >70mmol/mol till <...
 13. Kartläggning av kardiovaskulär risk hos patienter med typ 2 diabetes och högt HbA1c med hjälp av Nationella Diabetesregistrets riskmotor

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Majoriteten av patienterna med typ 2 diabetes mellitus (DM2) dör i förtid av komplikationer till sin diabetes, huvudsakligen i kardiovaskulära sjukdomar (CVD). Mortaliteten orsakad av kardiovaskulära komplikationer uppskattas till 75 % av den tot...
 14. Kartläggning av KBT och SSRI som behandling vid generaliserat ångestsyndrom samt ångesttillstånd vid Stureby Vårdcentral- följs riktlinjerna?

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Livstidsrisken att drabbas av någon typ av ångestsyndrom är så hög som 30 % och 70-75 % av alla personer med ångest handläggs initialt inom primärvården. Syftet var att kartlägga hur stor andel av personer diagnostiserade med ångesttillst...
 15. Kartläggning av omeprazolförskrivning på Hässelby Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Omeprazolförskrivning har ökat på Hässelby VC under 2011. Antalet patienter som får omeprazol med klara och oklara indikationer är inte känt vid Hässelby VC. Syftet med denna studie var att kartlägga omeprazol förskrivning på Hässelb...
 16. Klinisk symtombild, serologisk diagnostik och följsamhet till riktlinjer vid utredning av borreliainfektion på Vaxholms Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Borreliainfektioner är vanliga i skärgården. Det är en utmaning för läkaren att ställa rätt diagnos vid diffusa symtom. Denna retrospektiva journalstudie har syftat till att undersöka hur vi på Vaxholms Vårdcentral 2010-01-01—2012-06-30 ...
 17. Knäbesvär hos fysiskt aktiva

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Knäbesvär av oklar natur och av traumatisk natur är vanliga sökorsaker i primärvården och drabbar ofta fysiskt aktiva personer i arbetsför ålder med stora konsekvenser för såväl individ och samhälle, inte minst i form av arbetsoförmåga....
 18. Kommunikation en ständig utmaning för läkare - en kvalitativ intervjustudie med läkare i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation, Vesta
  Fungerande kommunikation är grundläggande i vården av patienter som talar utländska språk. Till Sverige kom år 2015 cirka 160 000 asylsökande från andra länder. Detta ställer höga krav på vården, inte minst ur kommunikationshänsyn. I Sy...
 19. Kontroll och uppföljning av astma vid Luna vårdcentral (kvalitets studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Idag beräknas cirka 10 % av Sveriges vuxna befolkning ha astma. Majoriteten av dessa följs och kontrolleras i primärvården. Trots omfattande vårdprogram med riktlinjer och tillgång till bra och effektiv astmabehandling visar undersökningar att...
 20. Korrelation mellan upplevd livskvalitet och objektiva mått som kan påverka hälsa hos patienter i primärvården (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Body Mass Index (BMI), midjehöjd, midjeomfång och motionsgrad är objektiva mått som kan påverka hälsa. Korrelation finns mellan ökat BMI och minskad livskvalitet i studier på överviktiga patienter. Evidens finns för att en ökning av en pat...