Projekt


 1. Finns det evidens för att stretching kan rekommenderas som behandling av tennisarmbåge?

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Tennisarmbåge eller lateral epikondylit är en vanlig åkomma. Orsaken anses vara repetitiva sträck- och vridrörelser där handgreppet används vilket medför degenerativa skador på senan till framförallt m extensor carpi radialis brevis (ECRB)....
 2. Finns det samband mellan vitamin D och risken för utveckling av stressfrakturer? Vad säger litteraturen?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Stressfrakturer är en vanlig överbelastningsskada som kan leda till smärta, minskad prestation, förlust av träningstid och sjukvårdskostnader, samt komplikationer inkluderat komplett fraktur, kronisk smärta och funktionsnedsättning. Olika pre...
 3. Följer allmänläkare rekommendationerna avseende handläggning av deprimerade patienter?

  Projektstart:
  2012-11-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Depression är en folksjukdom och var den tredje vanligaste diagnosen påLiljeholmens vårdcentral i sydvästra Stockholm under 2009. Syftet med studien var att utifrån sju utvalda kvalitetsmått undersöka i vilken utsträckning läkarna följer re...
 4. Följer Capio Lidingö vårdcentral Läkemedelverkets riktlinjer för behandling av okomplicerad akut otitis media hos barn i åldern 1-12 år?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Antibiotikaanvändning bidrar till att antibiotikaresistens uppkommer och till att den sprids. Den vanligaste orsaken till varför antibiotika förskrivs till barn är öroninflammation, akut otitis media (AOM). Enligt behandlingsrekommendationer fr...
 5. Följs behandlingsrekommendationerna för akut mediaotit på Tallhöjdens vårdcentral? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Syftet var att undersöka följsamheten till behandlingsrekommendationerna på Tallhöjdens vårdcentral. Hur stor andel av patienterna behandlades med aktiv exspektans? Fanns skillnader avseende följsamheten beroende på läkarnas utbildningsgrad?...
 6. Följs behandlingsriktlinjerna från STRAMA vid behandling av akut mediaotit för barn mellan 1-12 års ålder på Alby vårdcentral?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut mediaotit är en av de vanligaste bakterieinfektionerna hos barn. Det förekommer en global ökande antibiotikaresistens. De nya behandlingsrekommendationerna som gäller i Sverige sedan 2010, bestämdes efter expertmötet mellan Läkemedelsverk...
 7. Följs Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för inhalationssteroider vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom på Riksby vårdcentral?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde största dödsorsaken i världen. Genom tidig diagnos och åtgärder kan försämring och ökad mortalitet undvikas. Studier har visat att följsamheten till behandlingsriktlinjer varierar stort i...
 8. Följs STRAMAS Behandlingsrekommendationer för akut media otit för barn mellan 1 till 12 år på Trångsunds Vårdcentral?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut media otit (AOM) är den vanligaste bakteriella infektion hos barn i Sverige. Den läker oftast spontant utan antibiotika behandling. Det förekommer en ökande antibiotikaresistens i hela världen. Läkemedelsverkets och STRAMAs nya behandlings...
 9. Följsamhet till fysisk aktivitet på recept

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk inaktivitet och övervikt är ett folkhälsoproblem i många länder. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett enkelt verktyg för primärvården med syfte att behandla och förebygga sjukdom. Det finns idag mycket lite information om hur vä...
 10. Följsamhet till kvalitetsindikatorer för förmaksflimmer på Huvudsta vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta
  Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste hjärtrytmrubbningen hos vuxna. Någrasvenska primärvårdstudier har visat att permanent FF är vanligt hos äldre i primärvården. CHADS2-score är ett poängsystem som används för riskbedömning i val av ...
 11. Följsamhet till läkemedelsbehandling hos hypertonipatienter på Capio Ringen Vårdcentral med reglerad respektive icke-reglerad hypertoni

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Antalet patienter med hypertoni är stort. En stor andel av hypertonipatienterna står på läkemedelsbehandling, men endast cirka en tredjedel av patienterna uppnår målvärdet för blodtrycksbehandlingen. En välkänd orsak till icke optimal behan...
 12. Följsamhet till Läkemedelsverkets behandlingstrappa för behandling av KOL på Brommaplans Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  De flesta av patienterna med diagnos KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) behandlas i primärvården. Riktlinjer för behandling av KOL patienter är sammanställda av Läkemedelsverket i form av behandlingstrappan. Många patienter i stadium 1 och 2...
 13. Följsamhet till riktlinjer för handläggning av akut mediaotit

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök och antibiotikabehandling hos barn. Tidigare fick nästan alla barn med AOM antibiotikabehandling. Antibiotikaresistens har blivit ett globalt hot och mot bakgrund av att sjukdo...
 14. Följsamhet till STRAMAs behandlingsrekommendationer för akut otitis media (AOM) hos barn 1-12 år på Rosenlunds vårdcentral

  Projektstart:
  2017-12-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut otitis media (AOM) är en vanlig infektion i barndomen och står för en stor andel antibiotikaförskrivning i vården. Antibiotikaresistens ökar i hela världen. Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresi...
 15. Föräldrars tankar kring primärvårdens roll när de söker vård för sitt barn med akut luftvägsinfektion

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  För att vården ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att patienten söker sig till och tas om hand på rätt nivå i vårdorganisationen. De patienter som kan tas om hand på vårdcentralen ska tas om hand där och inte på akutmottagningen...
 16. Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

  Projektstart:
  2010-10-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Bakgrund: En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mott...
 17. Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

  Projektstart:
  2010-10-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Levnadsvanor
  Bakgrund: En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mott...
 18. Förbättringsarbete diabetes i primärvården i Region Stockholm. En strukturerad vårdprocess - DiaCertmodellen

  Projektstart:
  2013-01-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  ME/CFS, Diabetes/Endokrinologi
  BakgrundPersoner med typ - 2 diabetes följs vanligtvis upp i primärvården. Primärvården bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård med tydlig organisation och struktur. Alla i teamet som är involverade i patientvården ink...
 19. Förbättringsarbete DiaCertmodellen i primärvården - med personer med diabetes som en partner i processen

  Projektstart:
  2019-02-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  BakgrundPersoner med typ - 2 diabetes följs vanligtvis upp i primärvården. Primärvården bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård med tydlig organisation och struktur. Utveckling och förbättringsarbete behöver prioriter...
 20. Förekommer odiagnostiserad KOL på Hallunda VC? Screening med minispirometri

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  I Sverige beräknas att cirka åtta procent av befolkningen över 45 års ålder har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL karaktäriseras av kontinuerligt nedsatt luftflöde i luftvägarna och svårighet att andas ut sin funktionella lungvolym....