Projekt


 1. Diagnostisk nytta av mätning av F-Hb vid misstanke på organisk tjocktarmssjukdom

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Mätning av hemoglobin i feces görs ofta rutinmässigt på primärvårdspatienter med symptom som kan misstänkas bero på organisk tjocktarmsjukdom. Ibland används metoden som en vattendelare mellan exspektans och endoskopisk utredning. Det anses ...
 2. Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad
  Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man vilket kan...
 3. Distriktssköterskors prevention och behandling av undernäring bland äldre i basal hemsjukvård

  Projektstart:
  2017-03-23
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Äldres hälsa
  Ät och näringsproblem är vanligt bland äldre sjuka individer som vårdas i hemmet. Det saknas dock ofta rutiner för både nutritionsbedömning och behandling i primärvården. 2007-2008 genomfördes en studie med distriktssköterskor i hemsjukv...
 4. Dokumentation av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av barn med astma mellan 13-18 år på Boo vårdcentral i Nacka.

  Projektstart:
  2014-09-03
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en av våra vanligaste förekommande sjukdomar. Prevalensen av barnastma i Sverige är 7 till 8 % i skolålder. 25 % av dessa barn med astma har medelsvår astma och 10 % har svår astma (2). I Sverige behandlas barn med astma både i prim...
 5. Dokumentation av rökvanor hos unga patienter med luftvägsdiagnos på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  I allmänläkarens arbete ingår prevention mot rökning. Läkaren skall fråga patienter om deras rökvanor, dokumentera dem och vid behov erbjuda hjälp till rökstopp. Denna studie undersöker huruvida läkare och astmasköterskor på Tranebergs v...
 6. Dold depression hos äldre

  Projektstart:
  2010-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Syftet med detta projekt är att kartlägga förekomsten av oupptäckt depression hos äldre patienter inskrivna i hemsjukvården som tillhör Kronans Vårdcentral, samt om det finns skillnader mellan kön avseende depression. Tidigare undersökninga...
 7. Dyspepsihandläggning i primärvården ur patientens perspektiv

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Dyspepsi är vanligt i befolkningen och varje allmänläkare ser minst en patient i veckan. Syftet är att utreda om patienter med dyspepsi under 45 år upplever sig trygga efter en konsultation i primärvården....
 8. Effekt på astmakontroll vid livskvalitetsstyrd astmabehandling i primärvården - en randomiserad och jämförande pilotstudie på Capio Citykliniken Lidingö

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Internationella riktlinjer för astmabehandling förespråkar behandling för att uppnå optimal astmakontroll och bland annat SBU har påpekat att livskvalitet är ett viktigt effektmått vid utvärdering av astmabehandling. Syftet med denna pilotst...
 9. Effekter av en hälsokurs hos patienter med nedsatt glukostolerans eller typ-2 diabetes efter hjärtinfarkt.

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Två tredjedelar av patienter med genomgången hjärtinfarkt har en störd glukosmetabolism. Att tidigt upptäcka störd glukosmetabolism och påbörja livsstilsintervention kan förhindra progress till typ-2 diabetes och ytterligare riskfaktorer fö...
 10. Effekter av skriftlig information om luftvägsinfektionervid akutbesök på Carema Vårdcentral Farsta

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akuta luftvägsinfektioner är en av de vanligaste besöksorsakerna i primärvården. Syftet med denna rapport är att undersöka om kort, skriftlig information om luftvägsinfektioner i samband med akutbesök för akut luftvägsinfektion vid Carema ...
 11. En essä om folkhälsa nu och då

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Detta projektarbete är en essäuppsats om begreppen folkhälsa och preventiv hälsomedicin, i ett idéhistoriskt perspektiv och med nedslag i provinsialläkarnas hälsouppdrag kring förra sekelskiftet 1900. Essän består av tre huvuddelar: initial...
 12. En kartläggning av Tullinge Vårdcentrals dokumentation av patienter med astma utifrån de fyra utvalda kvalitetsindikatorerna

  Projektstart:
  2014-01-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med fördubblad prevalens under de senaste decennierna. Majoriteten av astmapatienter hanteras inom primärvården. Det finns evidens för b...
 13. En studie av journalföringsvanorna vid Telgeakutens husläkarmottagning

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Informationen i medicinska journaler är inte längre bara till för den enskilde patienten och den behandlande läkaren. På enkla sätt vill man kunna extrahera information för att följa upp, planera, ersätta verksamhet ekonomiskt med mera. Olik...
 14. En väg till bättre intyg - vilka tester av aktivitetsbegränsning utförda av sjukgymnast eller arbetsterapeut finns tillgängliga för primärvårdsläkare?

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  En granskning som Försäkringskassan gjorde 2011 av 10000 sjukintyg visade att endast 54 % av dessa innehöll tillräcklig information för att kunna ta beslut om sjukpenning. Ny forskning tyder på att ett gemensamt språk för bättre beskrivning ...
 15. Ett års uppföljning av LDL (Low density lpoprotein) hos patienter med nydiagnostiserad Diabetes mellitus typ 2 på SKogås vårdcentral

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) är en metabol sjukdom med multipel etiologi, kännetecknad av kronisk hyperglykemi. Mikro- och makrovaskulära komplikationer kan drabba många organ och ge en förkortad livslängd. Effektiv blodtrycksbehandling, röks...
 16. Ett Kvalitetsprojekt om unga diabetiker på Alby Vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes en vanlig förekommande sjukdom med stor risk för komplikationer. Då många typ 2-diabetiker behandlas i primärvården, är det viktigt att undersöka om tillräckliga insatser ges för att tidigt upptäcka diabetes typ-2, behandla och ef...
 17. Faktorer som motiverar läkare att arbeta vidare med global hälsa efter Globalmedicintjänstgöring i Afrika och Indien

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Globalmedicin (GM) är ett program för läkare under specialistutbildning (ST) i Sverige som möjliggör att under en 3-månadersperiod delta i kliniskt arbete vid ett antal sjukhus i ett låginkomstland. Ett av GM syften är att öka intresse blan...
 18. FaR för psykisk hälsa

  Projektstart:
  2018-06-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Fysisk aktivitet, MI/Motiverande Samtal, Psykisk Hälsa
  Projektet syftar till förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen genom behandling med FaR – en metod för stöd till egenvård. Det syftar också till ökad kunskap om och användning av FaR-metoden som behandling. Detta görs genom att: Erbjuda ...
 19. Farmakologisk behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt på Ekerö vårdcentral

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Hjärtsvikt är en folksjukdom som leder till nedsatt livskvalitet, ett ökat behov av inneliggande vård och en ökad mortalitet. Nationell prevalens av symptomgivande hjärtsvikt beräknas till cirka 2%. Tillståndet är underdiagnosticerat, vilket...
 20. Finns det evidens för att lokal kortisoninjektion är den bästa behandlingsmetoden, avseende smärta och rörlighet, vid adhesiv kapsulit?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Smärta från rörelseapparaten är en mycket vanligt förekommande sökorsak i den svenska primärvården. Axelsmärta som är en av de vanligare inom gruppen estimeras vara den tredje vanligaste besöksorsaken efter nack- och ryggsmärta. Diagnosen...