Handledning i grupp ska ge fler och bättre examensprojekt

Publicerad: 2015-12-17

CeciliaFRAMSIDAS:t Erik och Mörbys Akademiska vårdcentraler ska pröva ett nytt sätt att handleda vårdstudenters examensarbeten – handledning i grupp med olika vårdyrken istället för individuellt. Arbetssättet ska gynna både studenters lärande, handledarna och primärvården med fler patientnära examensprojekt av god kvalitet.


– På utbildningarna tycker studenterna många gånger att de får en övermäktig uppgift när de ska skriva examensarbetet. De träffar en handledare några få gånger och så ska de arbeta ensamma eller i par med någon annan, säger Cecilia Fridén, AVC-samordnare på S:t Eriks akademiska vårdcentral.

Det har hon och AVC-samordnaren Christina Olsson på Mörby Akademiska vårdcentral uppmärksammat och försökt göra någonting åt genom att konstruera ett annorlunda upplägg.
– Målet är att utforma en modell för tvärprofessionellt examensarbete, men även att erbjuda fler studenter från olika program möjlighet att genomföra sina examensarbeten i primärvården. Vi vill ha grupper med projekt som ligger relativt nära varandra så att studenterna oavsett profession kan känna engagemang också i det som andra studenter skriver om, få mer kunskap om olika professioners kompetenser och kunna hjälpa varandra, säger Cecilia Fridén.

Examensarbeten

 

 

 

 

 

 

 

Många vinnare
Tanken är att 3-5 studenter och en handledare i varje grupp är lämplig storlek för att kunna få bra diskussioner. Projekten ska utgå från patientnära frågeställningar som i första hand känns meningsfulla för studenterna men som även kan komma primärvården till direkt nytta. Alla läser och diskuterar varandras texter, där alla är jämspelta deltagare. Handledaren roll är att stå för strukturen i samtalet, hålla tråden och se till att alla kommer till tals. Fördelarna med det här sättet att handleda examensarbeten är enligt Cecilia flera.
– Det finns vetenskapligt stöd för att grupphandledning är ett bra verktyg och tvärtom vad man kan tro stärker själständigheten. Just den här modellen har vi testat på fysioterapeutstudenter vid Karolinska Institutet. Såväl studenter som lärare var nöjda och fler examensarbeten blir klara i tid med högre kvalitet. Nu breddar vi med interprofessionella grupper med kliniska frågeställningar från primärvården, säger Cecilia Fridén.

Hon tror att arbetssättet även kommer innebära vinster för handledarna.
– Många av de problem studenterna stöter på är av allmän karaktär och kan därför med fördel diskuteras i hela gruppen vilket sparar handledaren tid. Något som av många handledare anses som en bristvara i dag. Handledaren kommer att kunna koncentrera sig mer på den vetenskapliga delen av handledningen, menar Cecilia Fridén.

En förutsättning för att det ska fungera är förberedelse, stöd och riktlinjer. Närmast ska AVC- samordnare, lärare från Karolinska Institutet, forskare samt kliniska medarbetare från olika professioner ta fram tänkbara kliniska frågeställningar och presentera lämpliga avgränsade projekt. Man ska också sätta tydliga ramar för antal träffar, organisation och pedagogik.
– Lärare, kliniker och forskare som ska delta i handledning kommer få utbildning i den nya pedagogiska modellen under våren, säger Cecilia Fridén.

Ett av de akademiska vårdcentralernas mål är att stärka forsknings- och utvecklingsarbete där studenterna är en naturlig del. Cecilia anser att det här sättet att arbeta kan vara möjligt att införa på alla vårdutbildningar.
– Att ha handledning i grupp istället för individuell är något som är generaliserbart till alla utbildningar. Det handlar mest om att våga frångå det traditionella. Dessutom skulle utbudet av kliniska projekt i primärvården öka inom alla utbildningsprogram, avslutar hon.

 

Text & foto: Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2015-12-17