Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården - 7,5 högskolepoäng HT 2020


Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursdatum och tid:
Obligatoriska kursdagar: 7-8/9, 21-22/9,8/10, 3/11, 12/11 och 3/12.
Eget arbete 2 dagar
Personal verksam inom Region Stockholm har förtur. Kursen finansieras delvis av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Kursen ges på avancerad nivå.
Totalt minst 180 högskolepoäng inom vilka det
ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom
hälso- och sjukvård eller annat relaterat område.
En förutsättning för att gå kursen är att deltagaren
på sin arbetsaplats träffar personer som behöver
stöd att sluta bruka tobak, samt att deltagaren har
mandat från sin arbetsgivare att arbeta med
tobaksavvänjning.

Kursen kommer avhållas som planerat men om det fortfarande finns restriktioner för träff i stora grupper pga Covid-19 kommer kursen avhållas på distans/webb-baseras.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Tobak
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
• Föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter
• Praktiska övningar med återkoppling
• Praktisk tobaksavvänjning på egna arbetsplatsen
med efterföljande handledning i grupp
• Individuella hemuppgifter och hemtenta
• Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning
• Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Kursen sträcker sig över 5 månader, med totalt
8 schemalagda utbildningsdagar och 2 studiedagar
Beräkna tid för inläsning av litteratur inför respektive
kursdag, hemarbete med samtal och hemtentamen.
Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda
föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid
frånvaro görs en överenskommelse mellan
kursdeltagare och kursledning angående
kompletteringar. Examinator:
Lena Lundh, med.dr, Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle, sektionen för
allmänmedicin och primärvård

Lärandemål:
Efter avslutad kurs ska du ha en övergripande
kunskap om epidemiologi, prevention och behandling
av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och
sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt
kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning
individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig
kunskap och strategier som kan användas som en
integrerad del i tobaksuppdraget på den egna
arbetsplatsen.
Föreläsare:
Kursansvariga arbetar i Uppdrag Tobaksprevention
Stockholm, ett treårigt projekt 2018-2020 med syfte att samordna och genomföra olika aktiviteter för att minska tobaksbruket i Region Stockholm.
Kostnad:
Anställda inom Region Stockholm 5 000 SEK övriga 13 500 SEK exkl moms.
I avgiften ingår:
Kaffe och kurslitteratur
Kontaktperson:
Lena Lund, Kursansvarig, APC
E-post: Lena.Lund@ki.se
Mobil: 070-1655182
Övriga kursledare
Lene Nordstrand, APC E-post: Lene.Nordstrand@sll.se
Mobil: 070-484 69 13
Charlotte Jansson, CES
E-post: Charlotte.jansson@sll.se
Tel: 072-525 96 26
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4
URL / webbadress:
https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=3675
Kommentarer:
Anmälan till kurs på www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag: 2020-08-25. Vid administrativa frågor: Ulla Finati, projektkoordinator Karolinska Institutet Uppdragsutbildning E-post: ulla.finati@ki.se Tel: 08-524 83891