Kurs i grundläggande cancervård (INSTÄLLD)


Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Region Stockholm. Dessa verksamheter bidrar gemensamt med resurser och förbereder och genomför kursen tillsammans.

Kursdatum och tid:
29/4 + 6/5 + 13/5 (inställd)
Nya datum blir till hösten 2020.

Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, paramedicinare och undersköterskor inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska, Specialistsjuksköterska, Logoped
Innehåll:
Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.
Lärandemål:
• Förklara vad cancer är och vad man vet om orsaker till cancer.
• Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras.
• Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med andra vårdaktörer.
• Ha förståelse för patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning.
Kostnad:
Kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.
Arrangör:
APC, RCC och PKC
Kontaktperson:
Vid frågor om kursen skicka e-post till: pkc.slso@sll.se
Adress:
Torsplan, Solnavägen 1E
Rum:
plan 4, lokal Ljung
URL / webbadress:
www.pkc.sll.se/utbildning/aktuella-utbildningar/grundlaggande-cancervard-var-2020/
Kommentarer:
Anmälan görs via via PKC via länken ovan. Utbildningen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500 kr.