Allmänmedicin Delmål 3 resp. c3


Syftet med allmänmedicinkursen är att ge ST-läkaren överblick och möjlighet att reflektera över allmänmedicinskt arbets- och förhållningssätt.

Kursdatum och tid:
Kursen planeras till hösten 2018.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
AT- & ST-utbildning
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Kursen belyser patient-läkarmötet och teamarbete ur ett dramapedagogiskt perspektiv. Idéer och tankar om hur vi som specialister kan planera vår vardag. Diskussion och reflektion i smågrupper kring någon patient som du haft som berört dig, med fokus på ett allmänmedicinskt patientcentrerat arbetssätt
Kursupplägg: Föreläsningar, seminarier och grupparbete
Lärandemål:
Lärandemål
• Reflektera över behovet av att integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till sjukvårdens möjligheter och patientens miljö

•Urskilja och analysera det aktuella problemet i det enskilda patientmötet

•Resonera kliniskt kring komplexa bedömningssituationer i ett oselekterat patientflöde där fullständigt beslutsunderlag ofta saknas

•Använda ett patientcentrerat arbets- och förhållningssätt, med kontinuitet, expektans och med tiden som redskap

• Reflektera över sin egen roll som del i ett team med delade och skilda ansvarsområden
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Kommentarer:
Kursen ges 1-2 ggr per år.