Kurser

  1. Försäkringsmedicin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården

    Datum:
    2019-10-03 13:00 — 16:00
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Denna utbildning riktar sig till er som gör funktions-eller aktivitetsbedömningar som läkare behöver använda i läkarintyget. Vi tar upp sjukskrivningsprocessen, Försäkringskassans regler och riktlinjer samt rehabkoordinering. Diskussion kring...
  2. Sjukskrivningskunskap för allmänläkare

    Datum:
    2019-10-03 08:30 — 12:00
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Seminarium med fokus på försäkringsmedicinska grunder och dess tillämpning. I syfte att belysa de komplexa frågeställningar sjukskrivande läkare ställs inför och lyfta fram förhållningssätt som kan underlätta bjuder Akademiskt primärvå...
  3. Hälsofrämjande dagen

    Datum:
    2019-10-01 08:30 — 16:00
    Adress:
    Landstingshuset, Hantverkargatan 45. OBS! Ingång på baksidan av huset. T-bana: Rådhuset
    Akademiskt primärvårdscentrum bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion...
  4. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

    Datum:
    2019-10-01 08:30 2019-10-02 16:30
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
  5. Motiverande Samtal MI kollegial handledning - lett av MI-ambassadörer

    Datum:
    2019-09-30 14:00 — 16:30
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Inbjudan 2019 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
  6. Kostbehandling av barn

    Datum:
    2019-09-27 08:30 — 16:30
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
  7. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

    Datum:
    2019-09-27 08:30 — 16:30
    Adress:
    Solnavägen 1 E, plan 4
    Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
  8. Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för fysioterapeuter/sjukgymnaster

    Datum:
    2019-09-26 13:30 — 16:00
    Adress:
    CAMM Solnavägen 4, Torsplan
    Är du fysioterapeut/sjukgymnast och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff! Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar! ...
  9. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

    Datum:
    2019-09-20 13:00 — 16:00
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
  10. ME/CFS - KOL - Halsrygg

    Datum:
    2019-09-19 08:30 — 15:00
    Adress:
    Jakobsbergs sjukhus
    Välkommen till fortbildning på Jakobsbergs sjukhus för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Dagens ämnen är: ME/CFS, KOL, Halsrygg ...
  11. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

    Datum:
    2019-09-16 09:00 2019-09-19 16:00
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
  12. Behandling av barn och ungdomar med obesitas

    Datum:
    2019-09-11 08:30 2019-09-12 16:30
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    En utbildning för dig som möter barn med obesitas, i vården, BUMM, PV-rehab, VC, BVC och elevhälsan. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. ...
  13. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

    Datum:
    2019-09-10 09:00 2019-09-11 16:30
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
  14. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes för ST läkare i allmänmedicin

    Datum:
    2019-09-09 08:30 2019-09-10 16:00
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Senaste åren har en snabb utveckling skett gällande behandling av typ 2 diabetes. För att uppnå individuella behandlingsmål behövs i många fall andra diabetesläkemedel utöver metformin och/eller insulin. Diabetesteamen inom primärvården ha...
  15. Workshops för dietister som arbetar med barn

    Datum:
    2019-09-06 13:30 — 15:30
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Vid tre tillfällen per termin träffas vi i mindre grupp och arbetar praktiskt kring olika teman ...
  16. Gruppbehandling för patienter med sömnbesvär

    Datum:
    2019-09-05 09:00 — 16:30
    Adress:
    Solnavägen 1E, Torsplan
    Möter du patienter som har svårt att sova? På denna kurs får du evidensbaserade verktyg för att stödja patienter att hitta strategier som kan hjälpa dem att sova, må och fungera bättre i vardagen och minska deras behov av sömnmedel. Kursen ...
  17. Seminarium bas för rehabkoordinatorer i primärvård

    Datum:
    2019-09-02 13:00 — 16:30
    Adress:
    Solnavägen 1E, Torsplan
    En utvecklad samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är betydelsefull och bidrar till att få ett helhetsperspektiv på patientens behov. Rehabkoordinering möjliggör en effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras t...
  18. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2019

    Datum:
    2019-09-02 00:00 2019-09-05 00:00
    Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
  19. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2019

    Datum:
    2019-08-26 09:00 0000-00-00 00:00
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan
    Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...
  20. FaR-kurs för friskvården

    Datum:
    2019-08-22 17:30 2019-09-05 20:30
    Adress:
    Solnavägen 1 E, Torsplan eller Vretenvägen 4, Solna Strand. Se info ovan vilken adress som gäller vilket datum.
    Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...