Kurser

 1. Program ej klart

  Datum:
  2017-10-11 12:30 — 16:30
  Adress:
  Lokal SVALAN, hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus.
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost. ...
 2. Har du aktuell kompetens om kognitiv svikt och demenssjukdomar?

  Datum:
  2017-10-11 08:30 — 16:00
  Adress:
  Stockholms geriatriken, Sabbatsbergs sjukhus, Olivekronas väg 5
  Utredning vid misstänkt demenssjukdom är viktigt och det gäller att i ett tidigt skede uppmärksamma dessa patienter. För detta krävs bra teamarbete. För att uppdatera dina kunskaper om kognitiv svikt/demenssjukdomar erbjuder vi dig en interpro...
 3. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR

  Datum:
  2017-10-10 08:30 2017-10-11 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 10
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Här får du den vetenskapliga bakgrunden för att använda metoden FaR. Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och blir behörig...
 4. Migration och hälsa i primärvården

  Datum:
  2017-10-09 14:00 — 16:30
  Adress:
  Hässelby Akalla AVC, Hässelby torg 20, T-bana Hässelby Gård, lokal kan komma att ändras
  Allt fler människor migrerar till Sverige. Orsakerna är flera. Flykt, familjeanknytning och arbetskraftsinvandring är några exempel. Det innebär nya utmaningar och möjligheter för primärvården. Nu erbjuder vi ett seminarium om migration och ...
 5. Grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2017-10-09 00:00 2017-10-13 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 6. Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

  Datum:
  2017-10-05 08:30 2017-10-06 16:00
  Initiera individualiserad diabetesbehandling med fokus på insulinbehandling. För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin. Denna industrioberoendekurs ger dig kunskap och tips om behandlingsstrategier och titrering vi...
 7. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2017-09-22 13:00 — 16:00
  Adress:
  22/9 Norra Stationsgatan 69, 17/11 Information kommer
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 8. Ryggkirurgi

  Datum:
  2017-09-21 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 9. Motiverande samtal, MI-forum

  Datum:
  2017-09-20 14:00 — 16:00
  Nu har du chans att upprätthålla din MI-kompetens! MI-kunskaper inlärda på grundutbildningen är färskvara. MI-forum ger dig möjlighet att ta del av nyheter inom samtalsmetoden, samt utväxla erfarenheter med dina kollegor. ...
 10. Lär dig starta Personcentrerad grupputbildning för vuxna med diabetes

  Datum:
  2017-09-20 09:00 — 16:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 10 Flemingberg
  Forskning visar att vuxna med diabetes som genomgått grupputbildning förbättrar sin livskvalitet och metabola kontroll. Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvården rekommenderar att alla personer med typ 2-diabetes ska gå en sådan utbildnin...
 11. Bedömning av arbetsförmåga- en introduktion i användning av WRI, AWP, AWC och WEIS

  Datum:
  2017-09-20 09:00 2017-09-21 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Denna tvådagarskurs vänder sig till arbetsterapeuter i primärvården som ska börja utföra arbetsförmågebedömningar. Du får en introduktion av bedömningsinstrument som används vid utredning av arbetsförmåga....
 12. NYHET 2017: Kollegial handledning i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2017-09-19 14:00 — 16:00
  Vill du bibehålla /utveckla din MI-kompetens? Vill du utveckla din förmåga att samtala om förändring av ohälsosamma levnadsvanor med patienter ? Vill du finslipa på de MI-verktyg du lärt dig och öva på MI-samtalsfärdigheterna i en liten gr...
 13. RGS webb - Rådgivningsstödet webb

  Datum:
  2017-09-19 13:00 — 16:30
  Adress:
  Clinicum, Danderyds sjukhus.
  RGS webb är ett kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd för att stödja distriktssköterskor och sjuksköterskor i att bedöma vårdbehov. I RGS webb integreras även en samtalsprocess, ”det goda samtalet” som kursen ger grunderna i. RGS webb ...
 14. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2017-09-19 09:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 15. Bli Motiverande samtal, MI -ambassadör

  Datum:
  2017-09-15 00:00 — 00:00
  Endagarskurs för dig som har utbildning på avancerad nvå, 7,5 hp, i MI och använder samtalsmetoden kliniskt. Kursen ger dig stöd i att coacha kollegor i MI....
 16. Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab

  Datum:
  2017-09-14 08:30 2017-09-15 16:30
  Adress:
  Alfred Nobells allé 23, Flemingsberg
  Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med tilläggsavtal obesitas och för övriga BUMM och rehab som möter barn med obesitas. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. Samt...
 17. Välkommen till höstens Inspirationsdag med ”Spirometrilyftet!” AVC-område Huddinge/Flemingsberg

  Datum:
  2017-09-13 13:00 — 16:30
  Adress:
  Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23
  ”Spirometrilyftet Stockholm” är ett projekt som pågår under 2017 i AVC-området Liljeholmen. I vintras var det många som deltog i utbildningen Spirometrikörkortet. Nu fortsätter satsningen med en inspirationsdag för alla er som arbetar med...
 18. Ryggkirurgi eller inte?

  Datum:
  2017-09-13 12:30 — 16:30
  Adress:
  Lokal SVALAN, hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus.
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost. ...
 19. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2017-09-12 08:30 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 10
  Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
 20. Allmänmedicin, Fullbokad

  Datum:
  2017-09-11 09:00 2017-09-13 16:00
  Syftet med allmänmedicinkursen är att ge ST-läkaren överblick och möjlighet att reflektera över allmänmedicinskt arbets- och förhållningssätt....