Handledarkurs för distriktsläkare,


Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST.

Kursdatum och tid:
Datum ej klart för 2021
Vår Gård, Saltsjöbaden

Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin.Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska deltagaren:
• ha kunskap om målbeskrivningar och föreskrifter för AT och ST
• ha kunskap om kravspecifikationen och veta vilket ansvar handledaren har för ST i SLL
• kunna stödja ST-läkaren i planering och genomförande av en självstyrd, resultatorienterad kompetensutveckling
• ha kännedom om metoder för värdering av ST och AT:s konsultationsförmåga
• kunna utforma ett handledaryttrande
• kunna förmedla ett patientcentrerat arbetssätt
• i handledning kunna förmedla ett allmänmedicinskt förhållningssätt som bygger på etiska principer
• kunna värdera och ge konstruktiv kritik på en konsultation med medsittning eller video som redskap
• ha insikt om värdet av Mitt-i-ST och specialistexamen som kompetensvärdering
Kostnad:
14800 kronor
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Luisa Escuder Miquel
Administratör:
Carina Andersson