Äldre med psykisk ohälsa – en viktig kurs för dig som distriktssköterska


Trots att psykisk ohälsa som depression och ångest är vanligt bland äldre personer, får de inte alltid den vård som de har behov av. Du som distriktssköterska har en viktig roll i att uppmärksamma psykisk ohälsa.I en helt ny kurs får du lära dig metoder för att bedöma, förebygga och följa upp symtom på psykisk ohälsa hos äldre personer.Kursdatum och tid:
18-19/2, kl. 9-16:00 + 24/3, kl. 13:30-16:30
Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvården.

Kursen är en del i ett nytt projekt som syftar till att förbättra vården för äldre med psykisk ohälsa. För kursdeltagare som är intresserade av att delta utgår ersättning till vårdcentralen samt fortlöpande stöd och utbildning under projekttiden.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
• Tidig upptäckt, riskfaktorer och diagnostik vid vanliga psykiatriska tillstånd så som depression, ångest, insomni, beroende och kognitiv svikt
• Psykologisk och beteendeförändrande behandling
• Farmakologisk behandling
• Vårdsamordnare – en modell för samordnat, strukturerat omhändertagande av äldre med psykisk ohälsa
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Identifiera orsaker, symtom och vanliga tecken på psykisk ohälsa
• Bedöma hälsostatus, riskfaktorer och komplexa vårdbehov för äldre med psykisk ohälsa samt planera vårdinsatser och behandling utifrån behov
• Tillämpa psykosociala interventioner för prevention och behandling i kliniskt arbete på mottagning, exempelvis äldremottagning.
Kostnad:
Kostnadsfritt för primärvårdspersonal inom region Stockholm
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Ulrika Meijer, e-post: ulrika.meijer@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
18-19/2 Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69. 24/3 Solnavägen 1 E, sal Ljung
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
90-salen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer