Etik, mångfald och jämlikhet delmål a2, FULLTECKNAD


Kursdatum och tid:
16 - 18 november 2020,
Saturnus konferensgård, Slussen
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Då du har gått denna kurs kommer du att ha uppfyllt Socialstyrelsens målbeskrivning för läkarnas specialisttjänstgöring 2015: Delmål a2 Etik, mångfald och jämlikhet.
Den specialistkompetenta läkaren ska:
1. Uppvisa kunskap om innebörd av medicin-etiska principer.
2. Kunna identifiera etiska problem och analysera dessa på ett strukturerat sätt.
3. Kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet.
4. Kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Föreläsare:
Solvig Ekblad, Erica Rothlind m.fl.
Kostnad:
6 500 kr
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Solvig Ekblad, Erica Rothlind
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Se kurskatalogen på ST-forums hemsida, där även anmälan sker