Kranskärlssjukdom


Allmänläkarnätverket Sydvästra Stockholm inbjuder till föreläsning med tema: Kranskärlssjukdom.

Kursdatum och tid:
23/10
Föreläsningarna börjar kl 13.30-16.30
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Hjärta/kärl
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare
Föreläsare:
diag/sekprev
Tomas Jernberg
Mattias Ekström
Kostnad:
Kostnadsfri
Adress:
Digitalt via Teams
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZkNWJmM2QtMzg0My00ZDFiLWI0NDUtOTEyYmQ1YTliOTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%22ba65fafa-5d10-4538-b6eb-1b98d8722390%22%7d