Tobaksavvänjning på recept (ToR) i primärvården


En kurs för dig som vill lära dig mer om Tobaksavvänjning på recept (ToR) - en ny behandlingsmetod som kan underlätta vårdpersonalens arbete med tobaksavvänjning och hjälpa fler patienter att sluta använda tobak. ToR består av rådgivning om tobak, skriftlig ordination av behandling för tobaksavvänjning och uppföljning. ToR är baserad på behandlingsmetoden Fysisk aktivitet på recept (FaR), Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och tidigare forskning på området.

Kursdatum och tid:
19/11, kl. 13:30-16:30

Målgrupp: Vårdpersonal i primärvården. Inga förkunskaper krävs. Vi rekommenderar att utbilda 1-3 personer per enhet som sedan ansvarar för det lokala införandet av ToR på sina enheter.

Utbildningen genomförs digitalt eller utifrån de riktlinjer som gäller. Information ges av kursledaren senast 2 veckor innan kursstart.

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Tobak
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
• Skador av tobaksbruk och vinster med tobaksavvänjning
• Riktlinjer för tobaksavvänjning
• Rådgivning om tobak
• Beroende, abstinens och läkemedel vid tobaksavvänjning
• Stöd i arbetet och tillgängliga resurser
• Behandlingsmetoden ToR
Lärandemål:
Deltagarna ska efter avslutad kurs:
• visa grundläggande förståelse för tobaksbruk och tobaksavvänjning, befintliga riktlinjer och behandlingsalternativ
• självständigt kunna använda behandlingsmetoden ToR
Föreläsare:
Föreläsarna arbetar i Uppdrag Tobaksprevention Stockholm samt på Karolinska Institutet
Kostnad:
Kostnadsfri. Dokumentation ingår
Kontaktperson:
Lena Lundh e-post: lena.k.lund@sll.se 070-165 51 82.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Digitalt
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Ersättning för produktionsbortfall i samband med utbildningen utgår enligt skriftlig överenskommelse med Region Stockholm (3000 kr/utbildad läkare och 1875 kr/utbildad övrig vårdpersonal). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.