Våld i nära relationer

Enheten arbetar med regionala utbildningsinsatser, metod- och handledningsstöd och informationsspridning inom området våld i nära relationer, både våldsutsatta vuxna och barn som far illa. Teamet verkar även för att stärka den interna och externa samverkan samt ta initiativ till och på sikt genomföra forskningsprojekt.

Verksamheten omorganiserades 2017 och flyttade från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till APC.

Axplock aktiviteter 2017:

  • 24 utbildningstillfällen kring våld i nära relationer, både vad gäller våldsutsatta vuxna och barn som far illa.
  • En webbutbildning togs fram i samarbete med Danderyds sjukhus. Vid utgången av 2017 hade 505 personer inom hälso- och sjukvården genomfört utbildningen. 
  • Medarrangerat och medverkat vid tre konferenser.
  • Ingått i nätverk med HSF och LSF samt ett som drivs av Länsstyrelsen i Stockholm, Operation Kvinnofrid (OPK) där en gemensam strategi för länets arbete med våld i nära relationer togs fram.
  • Medverkat i nationell verksamhet som drivs av SKL och Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK). 
  • Var med och tog fram Regionalt vårdprogram om våld i nära relationer.
  • Deltog i ett BVC-projekt med CES (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin) om att bättre upptäcka våld.
  • Konsultationer.

Kontakt
Ylva Elvin Nowak, fil dr, enhetschef:
e-post: ylva.elvin-nowak@sll.se

Catharina Alsten, vårdutvecklare:
e-post: catharina.alsten@sll.se