Hälsan spelar roll – ökad hälsolitteracitet och empowerment för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Nutrition, Fysisk aktivitet, Obesitas
Målgrupp:
Alla
Projektledare:
Elinor Sundblom
Projektmedlemmar:
Helena Bergström
Finansiering:
Handlingsprogram övervikt och fetma, Stockholms läns landsting
Projektstart:
2018-11-22

Beskrivning

Bakgrund
Vanliga folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och psykisk ohälsa är betydligt mer vanligt förekommande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning än hos befolkningen i övrigt. En amerikansk forskargrupp har utvecklat och utvärderat utbildningsprogrammet Health Matters (Hälsan spelar roll) för att förbättra hälsan och minska fetma i målgruppen, och programmet har därefter översatts till svenska.

Syfte
Projektet syftar till att förbättra levnadsvanor samt att minska övervikt och fetma bland personer med intellektuell funktionsnedsättning genom utbildningsprogrammet Hälsan spelar roll, och att därigenom förbättra hälsan i målgruppen.

Metod
Det översatta och anpassade utbildningsprogrammet är framtaget för att ges av personal inom LSS-verksamhet, som i sin tur får utbildning för att vara utbildare. Programmet testas i en pilotstudie, och utvecklas därefter för att utvärderas avseende effekt och process. Effekt mäts på kunskaper om matvanor och fysisk aktivitet, tilltro till egen förmåga, levnadsvanor, BMI, midjemått och fysisk funktion. Dessutom studeras följsamhet till interventionen, och deltagarnas upplevelser undersöks genom intervjuer och fokusgrupper.

Resultat
Inget resultat finns att tillgå ännu.

Betydelse
Förbättrade levnadsvanor, lägre förekomst av övervikt och fetma samt ökad hälsolitteracitet och ökad empowerment förväntas leda till förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Personal inom LSS-verksamhet som ger utbildningen förväntas samtidigt förbättra sina kunskaper kring levnadsvanor, och kan på så sätt ge bättre stöd och vara bättre förebilder. Eftersom personer med intellektuell funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra i befolkningen förväntas projektet leda till ökad jämlikhet i hälsa.

Status
Pågående: Ja (startade 2018-06-01)
Avslutat: Nej
Färdigpublicerat: Nej