Utveckling av distriktssköterskans tobakspreventiva arbete i Stockholms läns landsting – en kartläggning av tobaksavvänjning

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Omvårdnad, Pedagogik
Målgrupp:
Distriktssköterska
Projektledare:
Lena Lundh distriktssköterska och FPU ledare CeFAM lena.k.lund@sll.se
Projektmedlemmar:
Kristina Bergström, distriktssköterska, vårdutveckledare, Lene Nordstrand, distriktssköterska, vårdutvecklingsledare, Maria Lund, folkhälsovetare CeFAM
Finansiering:
Ekonomiskt stöd från Statens Folkhälsoinstitut.
Projektstart:
2018-09-12

Beskrivning

Under 2010 gjordes en kartläggning av tobaksavvänjningen inom primärvården i Stockholms län. Enkäter skickades ut till alla vårdcentral/husläkare med husläkaravtal. Enheten ombads att besvara om de hade en tobaksansvarig, om så var fallet så ombads den tobaksansvariga besvara frågor om tobaksavvänjning. Svarsfrekvensen var 67 % och av dessa svarade 58 % att de hade en tobaksansvarig anställd Hälften av de svarande vårdcentralerna hade en tobaksansvarig (90 % av de tobaksansvariga besvarade enkäten) . Cirka hälften av dessa har avsatt tid för att bedriva rökavvänjning vilket innebär att det finns outnyttjade resurser i primärvården när det gäller tobaksavvänjning.