Gruppbehandling vid sömnproblem i primärvården

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
Distriktssköterska
Projektledare:
Christina Sandlund, dsk, doktorand. christina.sandlund@sll.se
Projektmedlemmar:
Christina Sandlund, dsk, doktorand. Med. Dr. Jeanette Westman, CeFAM. Professor Gunnar Nilsson, CeFAM. Med. dr. Mirjam Ekstedt, Institutionen för Teknik och Hälsa, KTH och Professor Jerker Hetta, Institutionen för Psykiatri.
Forskningsledare:
Med. Dr. Jeanette Westman
Handledare:
Huvudhandledare: Med. Dr. Jeanette Westman. Bihandledare: Professor Gunnar Nilsson, CeFAM. Med. dr. Mirjam Ekstedt, Institutionen för Teknik och Hälsa, KTH och Professor Jerker Hetta, Institutionen för Psykiatri.
Finansiering:
Projektet finansieras av Pick-up och Folkhälsoanslaget
Projektstart:
2018-09-12

Beskrivning

Bakgrund: Sömnbesvär har de senaste decennierna uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem. Obehandlade kan långvariga sömnbesvär leda till psykisk och fysisk ohälsa. De som söker hjälp gör det när dagtidssymtomen börjar bli besvärande och vänder sig då i första hand till primärvården. Internationella studier har visat att gruppbehandling baserad på beteendeförändrande metoder kan ha god effekt vid sömnproblem. Det är angeläget att utveckla och testa metoder för sömnbehandling anpassade för primärvården.


Syftet: är sömngrupper är ett effektivt sätt att behandla patienter med sömnbesvär i primärvården.


Distriktssköterskor i primärvården utbildas och handleds i att leda grupper för patienter med sömnbesvär. Patienterna som genomgår sömnbehandling utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie före och efter sömngrupp samt långtidsuppföljning efter ett år. Vi utvärderar sömn, sömnmedelsanvändning och livskvalitet. Utbildningsinsatsen för distriktssköterskorna är 16 timmar exklusive handledning. Tolv vårdcentraler har startat sömngrupper efter utbildning varav 8 vårdcentraler ingår i projektet. Ca 100 patienter är rekryterade hittills.